Bättre kärlhälsa vid diabetes

Trots framgångsrik forskning finns kunskapsluckor kring kopplingen mellan diabetes och hjärtsjukdom.

Kvinnlig läkare i vit rock

Kunskapen om diabetes har ökat markant de senaste åren och nya behandlingsmetoder gör diabetesvården allt bättre. Men fortfarande drabbas två av tre personer med diabetes typ-1 respektive typ-2 av hjärt-kärlsjukdom. För den som får hjärtinfarkt vid diabetes ökar också risken för en ny infarkt och komplikationer som för tidig död. Har man diabetes och får en hjärtinfarkt är det vanligt att man inte får typiska symptom.

– Somliga känner inte av den typiska bröstsmärtan utan drabbas enbart av besvär som yrsel, kallsvettighet eller trötthet, vilket kan misstolkas som symptom på lågt blodsocker. En sådan smygande infarkt kan göra att man inte söker hjälp eller söker hjälp för sent, säger överläkare Anna Norhammar.

Efter hjärtinfarkt upptäcks diabetes

Tack vare forskningsbidrag från Hjärt-Lungfonden kan hon dela sin arbetstid mellan Fysiologkliniken på S:t Görans sjukhus i Stockholm, där hon möter patienter med hjärtproblem, och en tjänst på enheten för kardiologi vid Karolinska institutet i Solna, där hon forskar kring överdödlighet i hjärtkomplikationer vid diabetes.

– Om man gör en sockerbelastning hos personer som har haft hjärtinfarkt har en fjärdedel av dem oupptäckt diabetes. Alltså måste vi bli bättre på att upptäcka sjukdomen tidigare.

Starkt samband med hjärt-kärlsjukdom

Typ 1- och typ 2-diabetes är ärftligt och omkring var fjärde svensk bär på en eller flera diabetesgener. Ett viktigt forskningsmål är därför att förebygga och behandla diabetes. Lika viktigt är att förstå varför 70 procent av dödsfallen hos individer med diabetes beror på hjärt-kärlkomplikationer. Det starka sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdom är skälet till att Hjärt-Lungfonden stödjer forskning som kartlägger samband mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

– För 20 år sedan var dödligheten efter en hjärtinfarkt dubbelt så hög hos individer med diabetes jämfört med andra. Den siffran har avsevärt förbättrats tack vare forskningen.

Fakta om typ 2-diabetes

I Sverige har minst 365 000 personer diabetes. Av dem har 85-90 procent typ 2-diabetes vilket är den typ som ökar mest i Sverige och i världen. Sjukdomen kan komma smygande och en person kan ha förhöjda blodsockervärden i flera år utan att veta om det. När symptom som ökad törst, trötthet eller dimsyn ger sig till känna kan sjukdomen redan ha pågått en tid.

Forskning har visat att typ 2-diabetes är vanligare hos personer som är överviktiga, i första hand bukfetma, lider av högt blodtryck eller har förändrade blodfetter – höga triglycerider och låga HDL-kolesterolvärden – samt höga insulinnivåer. Sammantaget kallas detta ofta det metabola syndromet.

Andra riskfaktorer för typ 2-diabetes är:

  • Graviditetsdiabetes

  • Hög ålder

  • Fysisk inaktivitet

  • Ärftlighet

  • Hjärtinfarkt

  • Stroke

  • Hjärtsvikt

  • Fönstertittarsjuka (kärlförträngning i benen)

  • Nedsatt njurfunktion

Ungefär 70 procent av alla dödsfall hos personer med diabetes förklaras av hjärt-kärlkomplikationer.

Källa: Hjärt-Lungfonden