Diabetesutredning vid hjärtinfarkt kan minska nya hjärt-kärlhändelser

Höga blodsockervärden vid insjuknandet i hjärtinfarkt ökar risken att inom kort drabbas av en ny hjärt-kärlhändelse. Det visar en analys med stöd av Hjärt-Lungfonden.

Forskarna bakom studien vill därför belysa vikten av att göra diabetesutredningar på hjärtinfarktpatienterna, för att kunna identifiera dem som är i behov av relevant förebyggande behandling.

Viveca Ritsinger, forskare vid Karolinska institutet

– Det här är en viktig pusselbit i forskningen om diabetes. Om vi redan i samband med
en hjärtinfarkt upptäcker tidigare okänd diabetes eller ett förstadium till diabetes så skulle man kunna sätta in preventiv behandling och på så sätt sannolikt kunna förhindra en ny hjärt-kärlhändelse i närtid, säger Viveca Ritsinger, forskare vid Karolinska institutet och ansvarig för studien.

I dag lever cirka 450 000 människor i Sverige med diabetes typ 2, den vanligaste formen av diabetes. Många vet inte om att de är drabbade, eftersom sjukdomen ofta kommer smygande och inte ger sig till känna förrän sockerhalten i blodet har stigit över en viss nivå.

I studien, som finansierats med hjälp av Hjärt-Lungfonden, följdes hjärtinfarktpatienter upp mot kvalitetsregistret Swedeheart, för att se vilka som drabbats av en ny hjärt-kärlhändelse inom ett halvår. Resultatet visade att ett högt blodsockervärde vid insjuknande i infarkt innebar en större risk att råka ut för en ny hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt kort senare. Det talar enligt forskarna för att diabetesutredning och behandling nära inpå hjärtinfarkten skulle kunna förhindra återinsjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom. Fynden, som är från ett nytt material, stämmer även överens med äldre data.

Personer med diabetes löper två till tre gånger högre risk att insjukna och dö i hjärt-kärlsjukdom än andra. Att forskningen hittar nya sätt att identifiera diabetespatienter ökar
möjligheten att erbjuda preventiva åtgärder som kan förhindra ytterligare hjärt-kärlproblem
och till och med förlänga livet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fakta om diabetes

  • Man brukar skilja på typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög, eftersom kroppen inte kan tillgodogöra sig energin från maten på rätt sätt. Symtomen är desamma för båda typer: ökad törst, stora urinmängder och trötthet.

  • Uppskattningsvis 500 000 personer i Sverige lever med diabetes. Av dessa har cirka 450 000 typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes drabbar vanligen personer över 40 år och risken att insjukna ökar ju äldre man blir. I dag ser man emellertid att sjukdomen går ner i åldrarna, mycket på grund av levnadsvanor som dåliga matvanor och stillasittande.

  • Upp till 50–70 procent av dödsfallen bland diabetesdrabbade beror på hjärt kärlkomplikationer. En av forskningens utmaningar är att få fram metoder som kan påvisa sådana komplikationer tidigt.

Illustration med hjärta och diabetes

Lär dig mer om diabetes

Diabetes är inte ett utan flera olika tillstånd med olika orsaker. Lär dig mer om symptom, riskfaktorer och skillnaden mellan typ 1 och typ 2-diabetes.

Om diabetes