Om barnkonventionen och barns hälsa

FN:S barnkonvention; Artikel 24 i FN:s barnkonvention fokuserar specifikt på barns rättigheter, hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård.

Illustration en vuxen omringad av barn

Bild från Hjärt-Lungfondens Preventinosnsrapport 2024

Artikeln erkänner bland annat varje barns rätt att åtnjuta högsta möjliga hälsostandard och regeringars ansvar att säkerställa att denna rättighet förverkligas utan diskriminering. Regeringen är bland annat ansvarig för att informera och utbilda om hälsa och kost, vilket gör det möjligt för föräldrar och vårdgivare att fatta välgrundade beslut angående sina barns levnadsvanor och hälsa. Regeringen ska också samarbeta med internationella organisationer för att förbättra hälso- och sjukvård, dela kunskap och stödja forskning om barns hälsa.

I tre år har barnkonventionen varit svensk lag, men ändå fortsätter siffrorna över barns och ungdomars hälsa att skicka nödsignaler. Under pandemin ökade stillasittande och skärmtid hos både barn och vuxna. Vanor som hos många har blivit ett nytt, invant mönster.

Ohälsosamma levnadsvanor får konsekvenser på både individnivå och samhällsnivå, till exempel i form av ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdom, vilket i sin tur leder till ökade samhällskostnader i form av hälso- och sjukvård samt förlorad arbetstid. Därför är det i allas intresse att främja hälsosamma levnadsvanor i hela samhället.

Illustration från Preventionsrapporten 2024, matvanor

Vi informerar, påtalar brister och ställer krav

Genom att rikta ljuset mot utmaningar och insatser som behövs vill vi vara en kraft för ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Följ vårt påverkansarbete