1994 – En epokgörande 4S-studie

Den skandinaviska 4S-studien var den första som visade att en sänkning av kolesterolhalten i blodet ökade överlevnaden och minskade risken för hjärt-kärlhändelser hos personer med kranskärlssjukdom.

Illustration kolesterol

Kolesterol är ett fettämne som är nödvändigt för kroppens alla celler, inte minst i hjärnan. Samtidigt ligger ett överskott av det kolesterol som går under förkortningen LDL bakom den åderförfettningsprocess som leder till hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke. Det är med andra ord viktigt att kolesterolvärdena hålls på en optimal nivå så att kroppen får vad den behöver utan att det uppstår ett överskott som fastnar i kärlväggarna.

Kolesterolets historia

Det var någon gång i slutet av 1750-talet som den franske läkaren och kemisten François Poulletier de la Salle först isolerade kolesterol i gallstenar. Under andra hälften av 1800-talet började allt fler vetenskapsmän intressera sig för kolesterolet och 1910 kunde den tyske kemisten Adolf Windaus visa att placket i åderförfettade kärl bland annat består av kolesterol.

Tre år senare visade den ryske läkaren Nikolaj Nikolajevitj Anitschkow att det var kolesterolet som orsakade åderförfettningen. Han matade kaniner med kolesterol i form av äggulor och studerade därefter graden av åderförfettning i djuren. Genom att standardisera matandet av djuren kunde han se att graden av åderförfettning stod i direkt proportion till mängden tillfört kolesterol.

I och med detta blev kolesterol accepterat som en riskfaktor för åderförfettning. Så småningom tillkom ytterligare riskfaktorer för åderförfettning som rökning, högt blodtryck, diabetes, stress och bukfetma.

4S-studien blev epokgörande

Det var japanen Akira Endo som upptäckte att statiner sänker kolesterolhalten i blodet. Efter screening av närmare 6 000 svampkulturer kunde Akira Endo 1976 rapportera om en svamp som producerade en substans som sänkte kolesterolet. Läkemedelsindustrin insåg snabbt den potential som kunde finnas i statinerna och inledde kliniska prövningar. 1994 kom så 4S-studien och visade att statinerna inte bara minskade dödligheten i hjärt-kärlsjukdom utan även den totala dödligheten med mellan 20 och 30 procent. 4S-studien omfattade 4 444 patienter med kärlkramp eller tidigare hjärtinfarkt samt kolesterolnivåer mellan 5,5 och 8,0 mmol/L.

4S-studien blev epokgörande så till vida att den innebar en förändring i behandlingspraxis vad gäller patienter med höga halter av kolesterol i blodet. Den har också lett till vidare forskning om vilka som bör behandlas, när behandling ska sättas in och vilka kolesterolnivåer som är eftersträvansvärda.

Kolesterolets milstolpar

1750-talet ˗ François Poulletier de la Salle isolerar kolesterol i gallstenar.

1910 ˗ Adolf Windaus visar att placket i åderförfettade kärl bland annat består av kolesterol.

1913 ˗ Nikolaj Anitschkow visar på sambandet mellan kolesterol och åderförfettning.

1976 ˗ Akira Endo upptäcker att statiner sänker kolesterolhalten i blodet.

1994 ˗ 4S-studien visar att en sänkning av kolesterolhalten i blodet ökar överlevnaden hos personer med kranskärlssjukdom.

2000-talet ˗ Forskningen om kolesterol fortsätter.

Illustration högt kolesterol

Blodfetter – kolesterol och triglycerider

Kolesterol är nödvändigt för kroppens alla celler men samtidigt ett ämne med en stor varningsstämpel. Risken att få högt kolesterol är framför allt förknippad med levnadsvanor.

Lär dig mer om kolesterol och triglycerider
Kvinna i forskningslaboratorium

Milstolpar inom forskningen

Bättre diagnoser, bättre behandlingsmetoder och fler som överlever. Hjärt-kärlforskningens genombrott de senaste 30 åren har haft stor påverkan på såväl den totala dödligheten som på den förväntade livslängden.

Forskningens stora genombrott