Lungfibros - vad är det?

Lungfibros innebär att lungans vanliga vävnad kring luftrören och i lungblåsorna omvandlas till stel ärrvävnad, fibros.

Fakta om lungfibros
  • Cirka 1 500-2 000 personer i Sverige lever med idiopatisk lungfibros IPF.
  • Rökning är en vanlig riskfaktor för att få sjukdomen.
  • Sjukdomen är vanligare bland män än kvinnor.
  • Symptomen vid IPF kommer ofta smygande. Huvudsymptom är andfåddhet vid ansträngning och torrhosta.

Fibrosen gör att utbytet av syre och koldioxid mellan lungorna och blodomloppet försvåras, leder till andfåddhet och så småningom andnöd.

Asbest eller damm från sten eller kol

Kända orsaker till lungfibros är att den drabbade under sitt yrkesliv har inandats skadliga ämnen som asbest eller damm från sten eller kol. I de flesta fall är dock orsaken till lungfibros okänd, man talar då om idiopatisk lungfibros eller IPF.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om lungfibros som är faktagranskad av Magnus Sköld, professor i lungmedicin, Institutionen för Medicin vid Karolinska institutet, Solna, samt överläkare vid tema Inflammation och Infektion, Patientområde Lung- och Allergisjukdomar, patientflöde Lungvävnadssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.