Kvinnors hjärtfel

Hjärtsjukdom är vår tids stora folksjukdom och den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Kvinnor drabbas av hjärt-kärlsjukdom i samma utsträckning som män, om än cirka tio år senare i livet. Ändå bygger dagens hjärtvård till stor del på forskning kring mäns hjärtan.

Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke. Vissa hjärtsjukdomar är till och med vanligare bland kvinnor, till exempel ”brustet hjärta” och så kallade tysta infarkter.

Vid vissa hjärtsjukdomar uppvisar män och kvinnor delvis olika sjukdomsbilder. En form av hjärtsvikt, där hjärtats pumpförmåga är bevarad men det uppträder störningar i hjärtats fyllnadsfas, är exempelvis vanligare hos kvinnor och äldre. Behovet av forskning kring hur den här typen av hjärtsvikt bör behandlas är mycket stort.

En hjärtrytmrubbning som är vanligare hos kvinnor än hos män är AVNRT, eller AV-nodal återkopplingstakykardi. Tillståndet innebär en ökad risk för hjärtrusning och anfallen kommer plötsligt och försvinner lika spontant.

Forskning kring kvinnohjärtat eftersatt

Det är känt att kvinnor har mindre hjärtan och smalare kärl än män. Men hjärtsjuka kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier och det forskas för lite på skillnaderna mellan manliga och kvinnliga hjärtan. Det finns ett stort behov av mer kunskap inom diagnostik, behandling och rehabilitering för att säkerställa bästa möjliga vård för kvinnor med hjärt-kärlsjukdom.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtinfarkt
Vetenskapligt ansvarig: Paolo Parini, professor/överläkare, Institutionen för medicin samt institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset.
Datum: 2019-03-28