Aortaaneurysm (pulsåderbråck)

Aortaaneurysm, eller pulsåderbråck, innebär att en eller flera sjukliga vidgningar uppstår i stora kroppspulsåderns kärlvägg. Aortaaneurym kan utvecklas på ett eller flera ställen samtidigt längs med kärlet – från aortas avgång från hjärtat ner till buken.

Fakta aortaaneurysm
  • Aortaaneurysm är detsamma som bråck på stora kroppspulsådern.
  • Aortaaneurysm kan vara livshotande om aorta brister.
  • Omkring 600 personer avlider årligen på grund av brustet pulsåderbråck i buken.
  • Sveriges landsting inbjuder alla 65-åriga män till screening för bukaortaaneurysm.
  • Mellan 95 och 98 procent överlever ett planerat kirurgiskt ingrepp vid bukaortaaneurysm.

Till sitt utseende kan stora kroppspulsådern, aorta, liknas vid en käpp med böjt handtag. Anatomiskt delas aorta in i fem olika delar. Aorta utgår från hjärtats vänstra kammare och går sedan uppåt en bit. Denna del kallas aorta ascendens. Aorta ascendens övergår i den böjda aortabågen, som i sin tur övergår i den nedåtgående delen, aorta descendens. Den del av aorta descendens som ligger ovanför diafragma kallas thorakala aorta, medan delen nedanför kallas bukaorta.

Vid alla typer av aneurysm i aorta har bindväven i kärlets olika lager försvagats, vilket leder till att kärlväggen tappar sin spänst och elasticitet. När väggen blivit svagare, vidgas kärlväggen allt mer och hållfastheten minskar så att den inte längre kan stå emot den belastning som blodtrycket innebär. Då kan kärlväggen brista, med livshotande blodförlust som följd.

65-åriga män screenas för bukaortaaneurysm

De mest lättupptäckta aneurysmen i aorta är de som finns i bukaorta och tillståndet kallas bukaortaaneurysm eller AAA (abdominal aortic aneurysm).

I Sverige inbjuds alla 65-åriga män till screening för bukaortaaneurysm med syftet att fånga upp de män som har ett aortaaneurysm. Undersökningen sker med ultraljud och är riskfri, smärtfri, snabb och relativt billig. Screeningen visar att cirka 1,5 procent av de 65-åriga männen har aneurysm och av dem har cirka 70 procent mycket små aneurysm, det vill säga mindre än 40 millimeter. Sjukdomen är ovanligare hos kvinnor, endast cirka 0,5 procent av 70-åriga kvinnor har bukaortaaneurysm.

Pulsåderbråck i thorakala aorta kan vara svårt att upptäcka

Aneurysm kan även förkomma i thorakala aorta och i aorta ascendens. Aneurysm i aorta ascendens, aortabågen och thorakala aorta förekommer dock inte i riktigt lika hög grad i befolkningen som bukaortaaneurysm.

Thorakala aneurysm är svåra att diagnostisera med vanligt ultraljud. De hittas vanligen med andra röntgenmetoder och ingår inte i screeningsprogrammet. Screening för aneurysm på thorakala aorta anses inte praktiskt, etiskt eller ekonomiskt försvarbart eftersom den måste genomföras med datortomografi och man inte vill utsätta friska personer för strålning i onödan.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Aortasjukdomar
Vetenskapligt ansvarig: Rebecka Hultgren, docent/överläkare vid Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterat: 2018-05-07