Forskning kring aortaaneurysm

Många av de studier som pågår kring aortaaneurysm är så kallade observationsstudier. I dem analyserar forskarna tillväxten av aneurysm och vilka riskfaktorer som föreligger. I ett flertal kliniska studier prövas olika typer av läkemedel med förhoppning om att kunna bromsa tillväxten av pulsåderbråcket.

Mycket är känt om vem/vilka som drabbas och hur man utvecklar bukaortaaneurysm, men det saknas ännu en hel del kunskap om varför bukaortaaneurysm börjar utvecklas samt om hur man skulle kunna bromsa tillväxten. Nu och i framtiden behöver forskarna fortsätta att studera sjukdomen på molekylär nivå för att bättre förstå sjukdomsförloppet. Genetiska studier för att kartlägga arvets betydelse behöver också göras för att öka förståelsen av varför vissa personer drabbas, och på sikt med målet att utveckla hämmande läkemedel.

Ett viktigt forskningsområde är också att upptäcka och identifiera biomarkörer (mätbara faktorer i blodet) som kan förutspå tillväxthastighet eller bristningsbenägenhet i ett nyupptäckt aneurysm.

Forskning för att bedöma risk för aneurysmbristning

I ett forskningsprojekt som inbegriper specialister inom biomekanik och hållfasthetslära, har forskare vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och vid Karolinska universitetssjukhuset utvecklat metoder som gör det möjligt att specifikt bestämma risken för aneurysmbristning hos en individ genom att beräkna aortaväggens hållfasthet och vilken maximal påfrestning den klarar. Studier där man använder röntgenundersökningar från patienter visar på möjligheten att utveckla individbaserade kontrollprogram. Tyvärr kräver dessa metoder att patienten regelbundet genomgår skiktröntgen, men forskning pågår för att utveckla 3D-ultraljud och magnetkamera som basmetod. För att säkerställa kvaliteten och säkerheten i dessa program måste fler stora studier göras i framtiden.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Aortasjukdomar
Vetenskapligt ansvarig: Rebecka Hultgren, docent/överläkare vid Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterat: 2018-05-07