Stor effekt av fysisk aktivitet vid hjärtrehabilitering

Effekten av fysisk aktivitet vid hjärtrehabilitering

En systematisk översikt och metaanalys av studier rörande fysisk aktivitet vid hjärtrehabilitering publicerades av Cochrane 2016. 63 randomiserade kontrollerade studier som pågått i minst sex månader ingick i sammanställningen. Medeluppföljningstiden var 12 månader. Man fann att rehabilitering som inkluderar fysisk träning leder till en lägre kardiovaskulär dödlighet, färre återinläggningar och bättre livskvalitet.

Källa:
Anderson L et al. J Am Coll Cardiol. 2016;67(1):1–12.

Start20 / 27