Ny studie visar att KOL minskar i Sverige

Förekomsten av lungsjukdomen KOL, en av våra stora folksjukdomar, har minskat i Sverige. Det visar en studie med stöd från Hjärt-Lungfonden.

Collage med två porträtt av en man och en kvinna

Bo Lundbäck, professor emeritus vid Göteborgs universitet, och Helena Backman, forskare vid Umeå Universitet, har arbetat med och författat studien.

Antalet med svår eller medelsvår sjukdom har halverats på 15 år. Den främsta förklaringen är att allt färre röker.

– KOL leder till för tidig död och lidande för många människor i Sverige. Att forskning nu kan visa att det skett en minskning av förekomsten av KOL är enormt positiva nyheter, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

En av vår tids stora folksjukdomar

Lungsjukdomen KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en av vår tids stora folksjukdomar. Enligt Socialstyrelsen lever 400 000-700 000 människor i Sverige med KOL. Nästan 3 000 människor i Sverige dör varje år av lungsjukdomen. Förekomsten av sjukdomen har ökat globalt under det senaste seklet och i utvecklade länder är rökning den överlägset viktigaste riskfaktorn. Upp till hälften av alla rökare utvecklar förr eller senare KOL om de inte slutar röka.

Resultatet bygger på stora befolkningsstudier

Studien bygger på två stora befolkningsstudier, dels OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten), dels WSAS (West Sweden Asthma Study) i Västra Götaland. Resultatet visar tydligt att förekomsten av KOL har minskat. Totalt hade cirka sju procent av de vuxna deltagarna i studien KOL. I Norrbotten hade förekomsten av KOL minskat med 41 procent jämfört med studien från 1994. Nedgången var även markant i jämförelse med flera tidigare studier i andra europeiska länder.

Fakta om forskningstudien

Bakgrund: Bygger på två befolkningsstudier från Norrbotten (Obstructive Lung Disease in Northern Sweden; OLIN) och Västra Götaland (West Sweden Asthma Study; WSAS) som genomfördes under 2009-12 för att bland annat undersöka utbredningen av KOL. Data från OLIN jämfördes med motsvarande data från den undersökning som genomfördes i Norrbotten 1994 för att kunna undersöka utvecklingen över tid. Undersökningarna fokuserade på symtom från obstruktiva lungsjukdomar som KOL och astma.

Metod: Observationsstudie med totalt 1 839 personer från Norrbotten och Västra Götaland i åldrarna 21-78 år.

Publicering: Respiratory reserach, 28 oktober 2020.

Hjärt-Lungfondens givare är med och finansierar Helena Backmans forskning, bland annat hennes deltagande i denna studie.

– Störst var minskningen bland de allvarligare fallen, det vill säga de med medelsvår till svår sjukdom. Här såg vi en halvering på 15 år. Totalt hade cirka 3,5 procent av deltagarna i studien svår eller medelsvår KOL. I Norrbottensstudien från 1994 handlade det om 8 procent, säger Bo Lundbäck, professor emeritus vid Göteborgs universitet.

Riskfaktorer för KOL

Rökning var och är den dominerande riskfaktorn för KOL. Andra riskfaktorer är enligt studien yrkesmässig exponering för skadliga ämnen samt hög ålder. Författarna pekar därför på att det är viktigt att man av folkhälsoskäl både fokuserar på att minska rökningen och också försöker reducera exponeringen av gaser, damm och ångor på arbetsplatser.

Publicerad: 2021-04-16 |

Illustration av lungor som drabbats av KOL

Lär dig mer om KOL

Symtomen på KOL kommer smygande och misstas inledningsvis ofta för förkylning och ”normal rökhosta”. Lär dig mer om KOL.

KOL – Symtom och riskfaktorer
Anders Blomberg

Varför drabbas personer med KOL lättare av hjärt-kärlsjukdom?

Vi vet att den som har KOL även lättare drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men vi vet inte varför. Detta är något som Anders Blomberg vill ta reda på.

Stöd forskningen om KOL