Alla över 18 år med ett medfött strukturellt hjärtfel, oavsett om det är opererat eller inte, räknas till gruppen vuxna med medfödd hjärtsjukdom.

Tack vare stora framsteg när det gäller diagnos, kirurgi och övrig behandling överlever i dag 97 procent av alla barn som föds med ett hjärtfel till vuxen ålder. Därför har gruppen vuxna med medfödd hjärtsjukdom vuxit kraftigt under de senaste decennierna.

Tidigare användes förkortningen GUCH (Grown Up Congenital Heart disease) om vuxna med medfödda hjärtfel, men numera används i stället begreppet ACHD (Adult Congenital Heart Disease).

Ökade risker för vuxna med medfödd hjärtsjukdom

Medfödd hjärtsjukdom medför ökad risk för flera sjukdomar, framför allt sådana som är relaterade direkt till hjärtat, men även andra.

Risken för kranskärlssjukdom är ökad för patientgruppen, dels på grund av ökad förekomst av konventionella riskfaktorer som högt blodtryck, dels på grund av faktorer som är direkt relaterade till hjärtfelet. Även risken för hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt och infektion i hjärtats innerhinna är förhöjd.

Risken för att barn och unga vuxna med medfödda hjärtsjukdomar ska utveckla cancer är förhöjd jämfört med personer utan hjärtfel. Risken ses särskilt hos patienter med de mest komplexa hjärtfelen. Det är också vanligt med psykosocial problematik.

Uppföljning på särskilda mottagningar

Vuxna med medfödda hjärtfel följs upp på särskilda mottagningar. Förutom rent medicinsk uppföljning kan de här få råd om träning, yrkesval och familjeplanering. Specialistmottagningar finns i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Linköping, Umeå och Örebro men också på många andra platser och då i samarbete med universitetssjukhusen. Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel, då oftast kompletterande operationer och omoperationer, är sedan 2009 koncentrerad till Skånes Universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Mindre komplicerade ingrepp kan göras inom ramen för allmän hjärtkirurgi på de övriga universitetssjukhusen, exempelvis de flesta klaffoperationerna och slutning av hål mellan hjärtats förmak.

Mycket forskning om vuxna med medfödd hjärtsjukdom

I Sverige bedrivs mycket forskning om vuxna med medfödd hjärtsjukdom. Det handlar bland annat om risken för komplikationer, risken för annan hjärt-kärlsjukdom än den som direkt berör det medfödda hjärtfelet, livskvaliteten, möjligheten att bli gravid och föda barn och om möjligheten att motionera och idrotta.

Texten är granskad av Bengt Johansson, professor i kardiologi vid Umeå universitet, överläkare vid Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus. Datum: 2024-03-20

Ikon med hjärta.

Vad vi gör

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Hjärt-Lungfondens alla sjukdomsskrifter

Beställ material

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdomar. Här kan du beställa skrifter, affischer och rapporter kostnadsfritt.

Beställ här
Par i dämpad belysning

För närstående och anhöriga

När någon närstående drabbas av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom dyker det ofta upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Om att vara närstående
Sköterska tar prov och mäter blodtryck på en patient

Om hjärt- och lungsjukdomar

Två miljoner lever med hjärtsjukdom i Sverige. 1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Här kan du lära dig mer om dessa sjukdomar.

Sjukdomar som gäller oss alla