Få medelålders svenskar har perfekt hjärt-kärlhälsa

Pontus Henriksson är universitetslektor och docent vid Linköpings universitet, och han forskar bland annat om levnadsvanor. Foto: privat.

Publicerad: 2023-08-10 | Uppdaterad: 2023-08-10

Mindre än en av fem medelålders svenskar har vad som kan betecknas som perfekt kardiovaskulär hälsa medan drygt hälften har en medelmåttig hjärt-kärlhälsa. Närmare en av tre har låg hjärt-kärlhälsa.

Slutsatserna kring svenskarnas hjärt-kärlhälsa kommer från ny forskning som bygger på den världsunika befolkningsstudien SCAPIS. Med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär leds och drivs SCAPIS av forskare från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Att förebygga kärlsjukdom

- Målet med forskningssatsningen SCAPIS är att förebygga och förhindra hjärt-kärlsjukdom. Den här studien bidrar med ny och viktig kunskap, eftersom den visar att en för liten andel av befolkningen uppnår en idealnivå vad gäller hjärt-kärlhälsa, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige och världen.

Fakta om SCAPIS

  • Befolkningsstudien SCAPIS bygger på omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor hos över 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50-64 år.

  • Undersökningarna genomfördes 2013-2018 på sex universitetssjukhus.

  • Målet är att kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av till exempel hjärtinfarkt, stroke och KOL och behandla dem innan sjukdom uppstår.

  • Allt insamlat material från undersökningarna har samlats i en nationell forskningsbank – världens hittills mest omfattande data-, bild- och biobank.

  • SCAPIS leds och drivs av forskare från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

  • 2024 påbörjas återundersökning av 15 000 SCAPIS-deltagare.

Läs mer om forskningsprojektet SCAPIS >

Poängsystem återspeglar risk

För att övervaka och förbättra den kardiovaskulära hälsan har American Heart Association skapat ett poängsystem som återspeglar hjärt-kärlhälsa kallat Lifes simple 7 (eller ideal cardiovascular health). vilket omfattar blodtryck, blodsocker, totalkolesterol, rökning, BMI, matvanor och fysisk aktivitet. Varje del är indelat i tre nivåer – idealnivå, medelnivå och låg nivå.

För att ha något som betecknas som perfekt kardiovaskulär hälsa ska minst fem av de sju delarna som ingår i poängsystemet ligga på idealnivå. Om tre eller fyra av delarna ligger på idealnivå betecknas den kardiovaskulära hälsan som medelmåttig och om bara två eller färre delar ligger på idealnivå klassas hjärt-kärlhälsan som dålig.

Kvinnors kärlhälsa bättre

I studien där forskarna använde sig av data från drygt 30 000 medelålders (50-64 år) svenska deltagare i SCAPIS låg endast 18,2 procent av deltagarna på idealnivå medan 51,9 procent hade medelmåttig kardiovaskulär hälsa. Hela 29,9 procent hade dålig hjärt-kärlhälsa.

Kvinnor låg i högre grad inom idealnivå för hjärt-kärlhälsa (23,9 procent jämfört med 12 procent för männen) och i lägre grad låg hjärt-kärlhälsa (23,5 procent jämfört med 36,8 procent för männen).

Ökad motivation syftet

Stora andelar nådde idealnivån för rökning och fysisk aktivitet medan mindre än hälften nådde idealnivåerna för de övriga delarna. Endast 3,6 procent nådde idealnivån när det gäller matvanorna.

- Vi hoppas nu att de här resultaten ska kunna fungera som en jämförelse, både i framtida svenska studier och i jämförelse med andra länder, samt öka motivationen för insatser som syftar till att förbättra den kardiovaskulära hälsan i befolkningen, säger Pontus Henriksson, docent vid Linköpings universitet.

Lifes simple 7 kan användas för att analysera den kardiovaskulära hälsan i en befolkning och utgör därmed ett viktigt instrument i arbetet med att utforma hälsofrämjande strategier.  

Ikon med hjärta.

Poängsystemet Lifes simple 7

Rökning

IDEALNIVÅ: har aldrig rökt eller slutade för mer än 12 månader sedan.

MEDELNIVÅ: tidigare rökare, slutade för mindre än 12 månader sedan.

LÅG NIVÅ: röker nu.

BMI

IDEALNIVÅ: mindre än 25 kg/m2.

MEDELNIVÅ: 25-29,9 kg/m2.

LÅG NIVÅ: 30 kg/m2 eller mer

Fysisk aktivitet

IDEALNIVÅ: medelintensitet minst 150 minuter/vecka eller hög intensitet minst 75 minuter/vecka.

MEDELNIVÅ: medelintensitet 1-149 minuter/vecka eller hög intensitet 1-74 minuter/vecka.

LÅG NIVÅ: ingen fysisk aktivitet.

Diet*

IDEALNIVÅ: - 4–5 komponenter på ideal nivå enligt rekommendationen. MEDELNIVÅ: 2-3 komponenter på ideal nivå enligt rekommendationen. LÅG NIVÅ: 0-1 komponent på ideal nivå enligt rekommendationen

Kolesterol

IDEALNIVÅ: lägre än 5,2 mmol/L (obehandlat).

MEDELNIVÅ: 5,2-6,1 mmol/L (obehandlat) eller behandlat till målvärdet.

LÅG NIVÅ: högre än 6,2 mmol/L

Blodtryck

IDEALNIVÅ: systoliskt tryck lägre än 120 mmHg och diastoliskt tryck lägre än 80 mmHg (obehandlat).

MEDELNIVÅ: systoliskt tryck 120-139 mmHg och diastoliskt tryck 80-89 mmHg (obehandlat) eller behandlat till målvärdet.

LÅG NIVÅ: systoliskt tryck 140 mmHg eller över och diastoliskt tryck 90 mmHg eller över

Fastesocker

IDEALNIVÅ: mindre än 5,6 mmol/L (obehandlat).

MEDELNIVÅ: 5,6-6,9 mmol/L (obehandlat) eller behandlat till målvärdet.

LÅG NIVÅ: 7 mmol/L eller mer

* Diet: komponenterna är per 2000 kcal a) frukt och grönsaker 4,5 gånger om dagen eller mer, b) fisk två gånger i veckan eller mer, c) 85 gram fullkorn eller mer varje dag, d) mindre än 1 500 mg natrium (salt) per dag, e) sötade drycker max tre gånger i veckan.

Mer om studien

Studiens namn: Low prevalence of ideal cardiovascular health in the general Swedish population: Results from the Swedish CArdioPulmonary bioImage Study (SCAPIS)


Länk till studien: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14034948221147093


Tidskrift: Scandinavian Journal of Public Health


Publiceringsdatum: 16 januari 2023