Prins Daniel utses till hedersdoktor

Karolinska Institutet (KI) har beslutat att utse H.K.H. Prins Daniel till hedersdoktor.

Prins Daniel är sedan år 2014 hedersordförande i Hjärt-Lungfonden.

Foto Linda Broström

Prins Daniel har ett starkt och långvarigt engagemang för folkhälsa. Han har genom åren gjort ett stort antal insatser för att öka medvetenheten om behovet av att främja hälsosammare livsstil bland barn och unga, minska hälsoklyftor och stödja medicinsk forskning och utbildning.

En drivande kraft

Prins Daniel har tack vare sitt konsekventa folkhälsorelaterade arbete blivit en mycket viktig, drivande och synlig kraft inom området, såväl i Sverige som internationellt. Fokus har alltid varit att insatserna ska ske på ett evidensbaserat sätt och kontakter med KI knöts därför tidigt. Han är initiativtagare till och beskyddare av organisationen, En Frisk Generation (EFG), som sedan tio år drivs och utvärderas i samarbete med KI.

EFG arbetar för att ge barnfamiljer i utsatta områden stöd till ett aktivare och hälsosammare liv och drivs i samarbete med skolor, kommuner och lokalt föreningsliv. Arbetsmetoden har utvärderats vetenskapligt i en kontrollerad och publicerad studie av forskare på KI.

Generation Pep för yngres hälsa

Tillsammans med Kronprinsessan är Prins Daniel initiativtagare till organisationen Generation Pep, vars mål är att ge alla barn och unga bättre möjligheter till ett aktivare och hälsosammare liv oavsett bakgrund och förutsättningar. Generation Pep har på knappt fem år blivit en stark, trovärdig och samlande kraft i folkhälsoarbetet i Sverige och Prins Daniel är drivande och synnerligen engagerad i arbetet. Idag bedrivs ett omfattande hälsopromotivt arbete och KI är en viktig kunskapspartner. Samarbetet finns reglerat i ett avtal tecknat mellan KI och Kronprinsessparets Stiftelse.

Prins Daniels bakgrund

Prins Daniel har en utbildning som fritidsledare och en bakgrund inom träningsbranschen. Under åren 2011 – 2013 studerade han vid Karolinska Institutet (KI). Han är även hedersordförande i Hjärt-lungfondens styrelse och är varje år med och delar ut anslag från fonden ”Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare”.

Fakta om hedersdoktor vid KI

Till hedersdoktor vid Karolinska Institutet (KI) kan dels utses akademiker som gjort storartade insatser för vetenskapen eller storartade insatser för KI, dels personer som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som på andra sätt gynnat forskning och utveckling.

Kandidater kan nomineras för:

  • Vetenskapliga insatser, särskilt sådana med koppling till KI

  • Stora insatser för KI och dess verksamhet

  • Stora insatser i världen/Sverige/samhället inom KI:s intressesfär

Mer information: https://ki.se/om-ki/hedersdoktorer

Källa: Karolinska institutets pressmeddelande 2022-01-25

Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare år 2022

Forskning om typ 2-diabetes förväntas leda till nya behandlingar som förhindrar hjärtinfarkt och stroke. Andreas Edsfeldt, docent vid Lunds Universitet och läkare vid hjärtkliniken, Skånes universitetssjukhus, tilldelas Prins Daniels anslag 2022.

Mer om forskningen