Hög tid att politikerna agerar

I Sverige finns det ett starkt stöd för ett exponeringsförbud av tobalsprodukter. När Demoskop på uppdrag av Cancerfonden frågade befolkningen om deras inställning till ett exponeringsförbud uppgav 62 procent att de stödjer en lagändring.

När frågan om inställningen till att införa ett exponeringsförbud riktades till unga, som påverkas mest av tobaksexponeringen, var stödet ännu starkare – hela 80 procent är för ett exponeringsförbud.

Bland de unga som röker uppgav två av tre att de stödjer förslaget. Svenska ungdomar visar med andra ord tydligt att de vill se en lagändring.

Många stödjer förbud mot att få marknadsföra tobak i butik

Förslaget får även ett starkt stöd från remissinstanserna för Tobaksdirektivsutredningen*. En sammanställning visar att av de remissinstanser som tagit ställning i frågan stödjer sju av tio ett exponeringsförbud. Folkhälsomyndigheten, landstingen, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Riksidrottsförbundet och Barnombudsmannen är några av de som stödjer ett förbud mot att tobak ska få marknadsföras i butik.

Vi har ett ansvar att skydda barn och unga

Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation uppmanar därför nu alla ledamöter i Sveriges riksdag att lyssna på forskningen, befolkningen, remissinstanserna och inte minst de unga själva och ta sitt ansvar genom att rösta ja till Tobaksdirektivsutredningens förslag om ett exponeringsförbud. Det handlar i grund och botten om en mycket enkel logik. Minderåriga ska inte exponeras för tobaksprodukter och därför hör dessa produkter hemma i stängda skåp i butik. Vi har ett ansvar att skydda barn och unga.

Illustration av rökande man

Tobak

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Ungefär vart sjunde dödsfall i Sverige är relaterat till tobak.

Tobak – den största riskfaktorn