Äldre kvinna i livsmedelsbutik

Forskning kopplar hög fruktkonsumtion till lågt blodtryck

Fler än var femte person i Sverige och drygt hälften av alla 65-åringar lever med högt blodtryck, som är en allvarlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Nu visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden på en koppling mellan hög konsumtion av frukt och lågt blodtryck uppmätt i hemmet.

— Studien ger en tydlig fingervisning om forskningens betydelse för att få fram vetenskapligt baserade livsstilsråd. Om fler förbättrar sina levnadsvanor utifrån den kunskap som finns idag, så kommer vi ytterligare ett steg längre i kampen mot hjärt-kärlsjukdomarna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Studien omfattar 2 283 kvinnor och män mellan 50 och 65 år ur befolkningsstudien SCAPIS, som är Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning genom tiderna. Deltagarna har fått svara på frågor om sin fruktkonsumtion, där vissa frukter var specificerade.

— Vår studie har fokus på sambandet mellan fruktkonsumtion och blodtryck uppmätt i hemmet, som det ännu inte finns så mycket kunskap om. Resultaten visar att såväl äpplen och päron som citrusfrukter ger ett signifikant samband, säger Fredrik Nyström som leder studien vid Linköpings universitet.

Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet

Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet

Foto: Privat

Lägre blodtryck oavsett vilken typ av frukt

Svarsalternativen rörande fruktintaget omfattade allt från fem gånger om dagen eller mer till 1-3 gånger i månaden eller mindre. Alternativen kategoriserades sedan i fyra grupper: Inte varje vecka, 1-2 gånger i veckan, 3-4 gånger i veckan och minst 5 gånger i veckan. Studiedeltagarna mätte sitt blodtryck i hemmet under en veckas tid samt även på en mottagning. Ingen av deltagarna behandlades med blodtryckssänkande medicin.

Hög grad av fruktkonsumtion, oavsett typ av frukt, var associerat med signifikant lägre systoliskt blodtryck uppmätt i hemmet. Efter justering för livsstilsfaktorer kvarstod sambandet för äpplen, päron och citrusfrukt. Även när blodtrycket mättes på mottagningen sågs ett samband mellan hög fruktkonsumtion och lägre blodtryck.

Studien är begränsad så tillvida att den endast mäter frekvensen av fruktkonsumtionen och inte mängden frukt. Det faktum att det handlar om en tvärsnittsstudie gör också att det inte går att dra några slutsatser avseende orsakssamband. Bland studiens styrkor kan nämnas det randomiserade urvalet av deltagare och det faktum att man använt sig av kalibrerad utrustning för blodtrycksmätning i hemmet.

— Ytterligare studier, framför allt randomiserade kontrollerade studier med lång uppföljningstid som mäter konsumtion av specifika frukter och förbrukad mängd frukt, krävs nu för att vi ska kunna bevisa ett tydligt samband mellan fruktkonsumtion och blodtryck, konstaterar Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet.

Mer om studien

Studien är den största i världen som har genomförts genom att mäta hemblodtrycket, vilket ger en bättre skattning av det sanna blodtrycket än mottagningsblodtryck. Annan forskning från samma stora studiematerial visar att många får en tillfällig stegring av sitt blodtryck på mottagning på ett sätt som inte förekommer hemma, så kallad vitrockhypertoni. Ett snitt på 13 mätningar genomfördes morgon och kväll i 6,5 dagar, med tre mätningar varje gång, dvs 39 mätvärden totalt.

Validerade frågeformulär användes för att uppskatta frekvensen av fruktkonsumtion. De angivna frukterna var bananer, äpplen/päron och apelsiner/citrusfrukter. Statistiskt signifikanta samband konstaterades mellan konsumtion av alla frukttyper och lägre systoliskt hemblodtryck ojusterat. Justerat för kovariater hade både konsumtion av äpplen/päron och apelsiner/citrus ett oberoende statistiskt signifikant samband med lägre blodtryck.

Namn och länk: Associations between fruit consumption and home blood pressure in a randomly selected sample of the general Swedish population

Tidskrift: The Journal of Clinical Hypertension

Publiceringsdatum: 2 maj 2022

Publicerad: Tidag 19 Juli, 2022

Läs hela pressmeddelandet här

Illustration högt blodtryck

Högt blodtryck

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck.

Lär dig mer om högt blodtryck