1921 – Tuberkulosvaccinets genombrott

BCG-vaccinet, antibiotika och bättre levnadsförhållanden gjorde att tuberkulos minskade kraftigt fram till 1990-talet. Men utvecklingen har vänt. År 2021 avled 1,6 miljoner människor i världen i tuberkulos.

Tuberkulos har varit ett gissel för mänskligheten sedan forntiden – minst. Skelettrester visar hur förhistoriska människor för 10 000 år sedan hade tuberkulos.

I Europa började tuberkulosfallen öka under 1600-talet och de nådde sin topp under 1800-talet då närmare en fjärdedel av alla dödsfall orsakades av sjukdomen. 1882 upptäckte den tyske läkaren Robert Koch tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis, vilket banade väg för fortsatt forskning med syfte att hitta ett botemedel och ettvaccin.

År 1890 introducerade Koch ett glycerinextrakt av tuberkelbakterien som han kallade tuberkulin. Extraktet visade sig inte vara ett fungerande botemedel, men fungerade som screeningtest för att tidigt kunna upptäcka tuberkulos hos en person.

Första vaccinet mot tuberkelbakterien

Den franske läkaren, bakteriologen och immunologen Albert Calmette och veterinären Camille Guérin var 1906de första att framgångsrikt ta fram ett vaccin mot tuberkelbakterien. Det gick till så att de odlade bakterien i en lösning bestående av galla från nötkreatur och glycerin.

Genom kontinuerlig återplantering av kulturen i lösningen erhölls en försvagad stam av Mycobacterium bovis med fasta egenskaper. Mycobacterium bovis är den bakterie som orsakar tuberkulos hos nötkreatur. 

BCG – världens mest använda vaccin

1921 användes vaccinet Bacillus Calmette-Guérin, BCG, för första gången på människa och från 1924 vaccinerades alla småbarn i Frankrike. Sitt stora internationella genombrott fick vaccinet efter andra världskriget.

Många länder använder BCG-vaccinet som ett led i sin tuberkuloskontrollstrategi, då särskilt för barn. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är BCG världens mest använda vaccin och 1993 var 85 procent av världens barn vaccinerade. I dag pågår sökandet efter ytterligare vaccin.

Uppdaterad: 21 mars 2023

Kvinna i forskningslaboratorium

Milstolpar inom forskningen

Bättre diagnoser, bättre behandlingsmetoder och fler som överlever. Hjärt-kärlforskningens genombrott de senaste 30 åren har haft stor påverkan på såväl den totala dödligheten som på den förväntade livslängden.

Forskningens stora genombrott