Tuberkulos - vad är det?

Tuberkulos, eller tbc, är en smittsam infektionssjukdom som framför allt angriper lungor men också andra organ. Sjukdomen orsakas av Mycobacterium tuberculosis, en stavformad bakterie som är svår att upptäcka i ljusmikroskop utan speciella färgningstekniker.

Fakta tuberkulos
  • 10,4 miljoner människor på jorden insjuknade i tbc 2016.
  • 1,7 miljoner avled i tbc 2016. 374 000 av dem hade hiv.
  • 1 miljon av de som insjuknade 2015 var barn.
  • Cirka 490 000 personer utvecklade multiresistent tbc under 2016.
  • I Sverige rapporterades 734 fall av tuberkulos 2016, varav omkring 90 procent vad födda utomlands.

Tuberkulos är världens mest spridda infektionssjukdom och man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar omkring tio miljoner människor i aktiv tuberkulos och cirka en och en halv miljon dör till följd av sjukdomen. Flest sjukdomsfall och dödsfall inträffar i Afrika och Asien.

Lungtuberkulos är den överlägset vanligaste formen av tuberkulos i Sverige, cirka 65 procent av de smittade har lungtuberkulos, de flesta dock med låg smittorisk. Tuberkulos kan även drabba lymfkörtlar men även skelettet och andra organ som lungsäck, hjärna samt mage och urinvägar.

Aktiv och latent lungtuberkulos

Man talar om aktiv och latent lungtuberkulos. Vid aktiv lungtuberkulos har man sjukdomssymptom som hosta och det kan bildas hålrum i lungvävnaden, så kallade kaverner, som innehåller miljarder tuberkelbakterier. Kavernerna är öppna mot luftrören, vilket ger bakterierna mycket syre och därmed goda förutsättningar för tillväxt. Personer med aktiv tbc kan vara smittsamma och i upphostningsprov från patienter med denna form av lungtuberkulos kan man ibland påvisa mängder tuberkelbakterier.

Vid latent lungtuberkulos håller den smittades immunförsvar bakterietillväxten under kontroll i granulom (inkapslingar) och det förekommer inga hålrum med bakteriehärdar. Personen är frisk och har inga symptom på tbc och är heller inte smittsam. Om det naturliga försvaret försvagas på grund av åldrande, andra sjukdomar, eller immunnedsättande behandling, kan en mindre andel av dessa personer utveckla aktiv tuberkulos.

Så smittar tuberkulos

Tbc smittar främst via andningsvägarna. Tuberkelbakterien finns i de små vattendropparna som sprids när den tuberkulossjuke hostar eller nyser, och det räcker med att ett fåtal bakterier kommer in i lungorna för att en infektion ska uppstå efter 3−12 veckor. Bakterierna kan hålla sig levande i luften länge, framför allt om miljön är mörk och fuktig. Smittrisken ökar därför vid trångboddhet och dålig ventilation.

Mindre än 5−10 procent av dem som smittas utvecklar tbc. Sjukdomen bryter vanligen ut inom två år efter smittotillfället, men ibland först efter flera decennier.

Sjukdomar som hiv samt undernäring påverkar immunförsvaret och ökar då risken markant för personer med latent tbc att utveckla en aktiv form av sjukdomen. Utan behandling avlider cirka en tredjedel av de som insjuknar i aktiv tbc. För dem som har både tbc och hiv dör i princip alla som inte kommer under behandling. Detta gör tbc till en av världens tio vanligaste orsaker till död.

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Tuberkulos
Vetenskapligt ansvarig: Olle Stendahl, professor emeritus vid Institutionen för klinisk experimentell medicin, Linköpings universitet
Uppdaterat: 2018-05-07