KOL - Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom - vad är det?

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en långsamt förlöpande inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor som oftast beror på att man under en längre tid andats in skadliga ämnen, till exempel tobaksrök.

Fakta KOL
  • KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
  • Mellan 500 000 och 700 000 personer i Sverige har KOL.
  • Varje år dör 3 000 svenskar i KOL. 
  • Hjärt-Lungfondens mål är att halvera dödstalen i KOL på tio års sikt.
  • För dig som nyligen har drabbats av KOL har vi sammanställt en miniskrift om KOL som du enkelt kan skriva ut.

KOL är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 personer ha KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL. Dödligheten i KOL har ökat sedan 1970-talet och för närvarande avlider närmare 3 000 personer per år i sjukdomen i Sverige. Ökningen sker främst bland kvinnor, och fler kvinnor än män avlider årligen till följd av KOL.

KOL drabbar även icke-rökare

Symptomen kommer ofta smygande och sjukdomen utvecklas långsamt. Tidig rökdebut är en viktig riskfaktor, och det är därför ytterst angeläget att förmå unga att inte börja röka. KOL representerar dock ett brett spektrum av sjukdomar, och upp emot 20 procent av dem som drabbas av KOL har aldrig rökt. Därför är bilden av KOL som en rökarsjukdom något förlegad. I dag vet vi att KOL utgör en så kallad paraplydiagnos, vilken omfattar ett dussintal olika sjukdomsbilder orsakade av en rad olika riskfaktorer. Gemensamt är att de alla leder till samma symptom, nämligen luftvägsobstruktion. Den kroniska inflammationen kan förtränga lungans minsta luftrör, samt förstöra lungblåsornas väggar och smälta ihop dem till större hålrum. Detta försvårar luftflödet till och från lungorna (luftvägsobstruktion) och minskar möjligheten för syre och koldioxid att passera mellan blodet och den inandade luften. 

Bronkit, bronkiolit och emfysem

Vid KOL är hela luftvägsträdet och lungvävnaden säte för inflammation. Inflammationen av de stora luftvägarna, bronkerna, kallas bronkit och inflammationen i de små luftrören, bronkiolerna, kallas för bronkiolit. Destruktionen i lungblåsorna leder till emfysem. Bronkiolit och emfysem är de två vanligaste sjukdomsprocesserna som tillsammans orsakar luftvägsobstruktionen och formar sjukdomsbilden vid KOL. Den kroniska inflammationen kan också leda till fibros. Fibros gör lungorna stelare och mindre elastiska, och bidrar därmed till luftvägsobstruktionen.Bronkiten leder till kraftig slembildning med hosta och upphostningar men bidrar i mindre utsträckning till luftvägsobstruktionen. Kronisk bronkit är en egen sjukdom som ofta förekommer tillsammans med KOL och brukar i dagligt tal kallas ”rökhosta”. Kronisk bronkit beror precis som KOL i de flesta fall på rökning och den som har kronisk bronkit bör undersökas med spirometri för att klarlägga om personen även lider av KOL.

Viktigt upptäcka KOL tidigt

Det är viktigt att identifiera personer som har tidiga eller lindriga symptom för att ge dem den information och hjälp till livsstilsförändringar som kan förhindra att svår KOL utvecklas. Något botemedel finns ännu inte, men de senaste åren har flera nya läkemedel och nya behandlingsmetoder för fysisk aktivering utvecklats som påverkar symptom och sjukdomsutvecklingen i högre grad än tidigare. KOL är ofta kopplat till hjärt-kärlsjukdomar. Det finns mycket kvar att lära om sambandet mellan hjärta och lungor, och de sjukdomar som utvecklas där. Hjärt-Lungfonden stödjer forskningen om KOL.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om KOL
Vetenskapligt ansvarig: Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
Datum: 2019-09-25