KOL - Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom - vad är det?

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor som karakteriseras av långsamt ökande förträngning av luftrören. De flesta har sjukdomen i lindrig form och lever med den utan att ha fått diagnos.

Fakta KOL
  • KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
  • Mellan 500 000 och 700 000 personer i Sverige har KOL.
  • Tack vare forskningen förbättras livskvaliteten för människor med KOL.
  • Varje år dör 3 000 svenskar i KOL. Hjärt-Lungfondens mål är att halvera dödstalen på tio år.
  • För dig som nyligen har drabbats av KOL har vi sammanställt en miniskrift om KOL som du enkelt kan skriva ut.

KOL är en av vår tids stora folksjukdomar – mellan 500 000 och 700 000 personer i Sverige är drabbade. Symptomen kommer ofta smygande och börjar i många fall med upprepade luftvägsinfektioner som varar allt längre. Tidig rökdebut är en stor riskfaktor, och det är därför ytterst angeläget att förmå unga att inte börja röka.

Många KOL-patienter är rökare och rökstopp är den absolut mest effektiva behandlingen. Ett rökstopp medför att den stadiga försämringen i lungfunktionen bromsas markant – vilket bidrar till väsentligt förbättrad livskvalitet. Men alla som drabbas av sjukdomen är inte rökare, mer än 10 procent som har KOL har aldrig rökt.

Viktigt med mer forskning om KOL
Dödligheten i KOL har ökat sedan 1970-talet och i dag avlider närmare 3 000 svenskar per år i sjukdomen. Sedan 2006 avlider fler kvinnor är män årligen i KOL. Tidig diagnos är avgörande för att sjukdomsutvecklingen ska kunna bromsas.

Forskning visar att KOL ofta är kopplat till hjärt-kärlsjukdomar. Det finns mycket kvar att lära om sambandet mellan hjärta och lungor, och de sjukdomar som utvecklas där. Den inflammatoriska reaktionen tycks vara en gemensam nämnare. Hjärt-Lungfonden stödjer forskningen inom området och vill inom tio år bidra till bättre kunskap om sjukdomen samt utveckla ny individanpassad behandling som bromsar sjukdomen och minskar lidande och för tidig död.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om KOL som är faktagranskad av Kjell Larsson, professor emeritus vid institutet för miljömedicin, lung- och luftvägsforskning, Karolinska institutet, Stockholm