Tobaksfria barn

Forskning visar att ju mer barn och unga exponeras för tobaksprodukter i butik desto större är risken att de börjar röka. Trots detta marknadsförs tobak i butiker idag och placeras ofta nära kassorna vilket lockar till köp. Hjärt-Lungfonden anser att det är oansvarigt och går därför samman med Cancerfonden och A Non Smoking Generation i kampanjen Tobaksfria barn för att kräva ett exponeringsförbud av tobak i butik.

Om kampanjen 

Tobaksfria barn är ett gemensamt initiativ där Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation tillsammans arbetar för att skydda barn och unga från att börja med tobak.

Vi vill se ett rökfritt Sverige 2025 och ett första steg för att nå dit är att Sverige inför exponeringsförbud av tobaksprodukter i butik.

Länder som Storbritannien, Irland, Australien, Kanada, Norge Finland, Ryssland och Thailand har redan infört exponeringsförbud. 

Tobaksrökning är en av de största riskfaktorerna för sjukdom och förtida död i Sverige och forskningen visar att risken att unga börjar röka ökar ju mer de utsätts för tobaksprodukter. De farligaste produkterna, tobaksvarorna, har idag den bästa placeringen i butik väl synlig bakom kassan. Den plats som är effektivast för att synliggöra en produkt och locka till köp. 

En lång rad länder har redan infört förbud mot exponering av tobak i butik, exempelvis Storbritannien, Irland, Australien, Norge och Finland. Sverige ligger efter andra länder och förändringen är avgörande för att färre barn och unga ska börja röka. De allra flesta som börjar röka gör det i mycket ung ålder, nio av tio rökare börjar innan de har fyllt 18 år,  och just därför måste särskilda insatser riktas mot att stoppa nyrekryteringen av unga.

Om exponeringsförbud

Ett exponeringsförbud är ett enkelt och beprövat sätt att förebygga att unga börjar röka. Det innebär att tobaksprodukter placeras i stängda skåp eller lådor i stället för att produkterna synligt exponeras till exempel bakom kassan.

Det är vetenskapligt belagt att exponering av tobak lockar unga till rökning. Ju mer barn exponeras för cigarettförpackningar desto större är risken att de senare börjar röka. Studier visar att det finns ett samband mellan hur ofta unga besöker butiker som exponerar tobak och sannolikheten att de röker eller experimenterar med tobak.

Genom ett exponeringsförbud skulle färre barn lockas att börja med tobak. Det skulle också underlätta för de som vill sluta.

Se ett inslag i SVT Gomorron om kampanjen "Tobaksfria barn". (1 min och 19 sek in i inslaget).

Risker med rökning

Rökning ökar risken för att drabbas av en rad dödliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Även den som utsätts för passiv rökning löper ökad rik att drabbas.

Hög tid att politikerna agerar

I Sverige finns det ett starkt stöd för ett exponeringsförbud av tobalsprodukter. När Demoskop på uppdrag av Cancerfonden frågade befolkningen om deras inställning till ett exponeringsförbud uppgav 62 procent att de...

Rökning och lungsjukdom

Varje år dör nästan 3 000 personer i Sverige i kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och nästan 4 000 avlider i lungcancer. Rökning är den största bakomliggande orsaken till båda dessa sjukdomar som fortfarande ökar,...

Rökning och hjärt-kärlsjukdom

Tobaksröken har en negativ påverkan på hjärta och kärl och cirka 2 500 årliga dödsfall i hjärtinfarkt och stroke beräknas bero på rökning.