Forskning om hjärtklaffar

Vanligast är att hjärtklaffarna i vänster förmak (mitralklaffen) och vänster kammare (aortaklaffen) drabbas av skada eller sjukdom. Detta är den främsta anledningen till att det också bedrivs mest forskning kring just dessa klaffar.

Forskning i kombination med kirurgins utveckling har bidragit till att den reparerande klaffkirurgin har förfinats. Men mycket forskning återstår att göra, framför allt när det gäller att identifiera mekanismerna bakom hjärtklaffsjukdomarna, så att så småningom läkemedel som kan bromsa sjukdomen utvecklas.

Mediciner som kan förebygga åderförfettning, så kallade statiner, har visat sig vara verkningslösa mot förkalkning i hjärtklaffen. I stället pekar resultaten på att antiinflammatoriska läkemedel kan utgöra en möjlig bromsande behandling i framtiden. Forskning pågår.

I större befolkningsstudier undersöker forskare även om det kan finnas andra riskfaktorer som kan orsaka klaffsjukdom.

Operation med användning av hjärt-lungmaskin kan ge komplikationer. Vanliga symptom är sämre koncentrations- och reaktionsförmåga samt nedsatt minne. Symptomen är nästan alltid övergående. Det pågår forskning som har som mål att minska de komplikationer som användandet av hjärt-lungmaskin ibland kan ge upphov till.

Även ytterligare förfinade operationsmetoder och utveckling av de kateterburna ingreppen är föremål för forskning kring hjärtklaffssjukdom.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtklaffsjukdom
Vetenskapligt ansvarig: Anders Jeppsson, thoraxkirurg och professor vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
Uppdaterat: 2018-05-07