”Alla bör testa sin lungfunktion”

Sverige står inför ett skifte när det gäller KOL. Traditionellt sett är det framför allt personer som rökt som drabbats av KOL. Men nu växer andelen som aldrig rökt.

Kvinnlig forskare i labbmiljö

Allt fler dör av KOL

Under de senaste 15-20 åren har allt fler avlidit i KOL. Ökningen syns i princip bara hos kvinnor och orsakas åtminstone till en del av svenska kvinnors ökade rökvanor under senare delen av 1900-talet. Men i takt med att rökningen minskar i samhället minskar också andelen KOL-patienter som är eller har varit rökare. I stället ökar andelen som aldrig har rökt.

Flera utmaningar med KOL

− Det här är en grupp som vi inte vet just någonting om eftersom den aldrig studerats, säger Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet i Stockholm.

En av forskningens utmaningar är därför att ta reda på om den sjukdom aldrig-rökarna drabbas av är ”vanlig” KOL eller en helt annan typ av sjukdom. En annan utmaning är att ta reda på vad paraplydiagnosen KOL egentligen innebär.

Mer specialiserade läkemedel

− Vi tror att det finns 10−15 undergrupper av KOL och bedriver studier på molekylär nivå för att försöka definiera dem. Målet är dels att hitta markörer som kan hjälpa till att ställa rätt diagnos, dels att hitta mekanismerna bakom de olika undergrupperna, vilket kan leda till framtagande av mer specialiserade läkemedel, säger Åsa Wheelock. Tills fynden blir nya läkemedel dröjer det kanske tio år. Men redan nu sker en snabb utveckling av hjälpmedel som gör det möjligt för den KOL-sjuke att dagligen själv mäta sin lungfunktion i hemmet och fånga upp försämringsperioder redan innan de är ett faktum.

Spirometrar saknas på vårdcentraler

Åsa Wheelock anser att även samhället kan spela en viktig roll för utvecklingen av KOL-vården.

− Alla bör få testa sin lungfunktion med jämna mellanrum så att man tidigt kan fånga upp försämringar. I dag finns det inte ens spirometrar på alla vårdcentraler! En människas lungfunktion är på topp i 25-årsåldern, då borde man få genomgå en ordentlig undersökning, inte bara av lungorna, för att få ett referensvärde. Det vore en bra samhällsinvestering.