Dubbelt så hög risk för män att dö av hjärtinfarkt

Doktor lyssnar med stetoskop på en äldre mans hjärta

Publicerad: 2023-10-03 | Uppdaterad: 2023-10-03

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det är ungefär dubbelt så vanligt att män både drabbas och dör av hjärtinfarkt jämfört med kvinnor, visar statistik från Socialstyrelsen som Hjärt-Lungfonden sammanställt.

– Befolkningsstudien SCAPIS, som undersöker svenskar i åldern 50–64 år, visar att männen har högre förekomst av kranskärlssjukdom. För att minska dödstalen och utjämna skillnaderna behöver forskningen utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Stora skillnader mellan män och kvinnor

Hjärtinfarkt innebär att det bildats en blodpropp som täpper igen hjärtats kranskärl, som förser själva hjärtmuskeln med syrerikt blod. Cirka 15 000 män drabbas av hjärtinfarkt varje år. Den åldersstandardiserade incidensen och dödligheten för de som är 20 år och äldre är ungefär dubbelt så hög för män jämfört med kvinnor, enligt Socialstyrelsen. Män drabbas även cirka 10 år tidigare än kvinnor.

– Statistiken visar att det är stora skillnader i risken att drabbas av hjärtinfarkt mellan män och kvinnor. En möjlig förklaring är att kvinnligt könshormon är skyddande. Manligt kön är en riskfaktor för att drabbas av hjärtinfarkt. Dock är risken att dö om man får en hjärtinfarkt samma för män och kvinnor, säger John Pernow, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Antalet insjuknade och avlidna i hjärtinfarkt har minskat genom åren. Men senaste 5–10 åren har minskningen avtagit. Dagens levnadsvanor med ökat stillasittande och ohälsosamma matvanor riskerar att vända den positiva trenden.

Forskning har också visat att lågutbildade oftare insjuknar i hjärtinfarkt och också har en högre dödlighet än högutbildade. Risken att dö i hjärtinfarkt skiljer sig också stort mellan olika län. De socioekonomiska och regionala skillnaderna kan troligtvis förklaras av skillnader i levnadsvanor som vad man äter och hur man motionerar.

Ikon med gubbe som håller ett hjärta.

Riskfaktorer för hjärtinfarkt

Kön – Fler män insjuknar och dör i akut hjärtinfarkt. Både förekomsten av hjärtinfarkt och dödligheten var 2021 dubbelt så hög för män, jämfört med kvinnor. Kvinnor är ofta cirka 10 år äldre än män när de drabbas.

Var du bor – Risken att drabbas av hjärtinfarkt är nära dubbelt så stor i Norrbotten som i Uppsala län – och skillnaderna ökar. I dag är risken hela 86 procent högre om du bor i Norrbotten jämfört med om du bor i Uppsala län, där risken är lägst i landet.

Utbildningsnivå – Personer med låg utbildning drabbas och dör oftare av hjärtinfarkt än andra. Det inträffar fler fall av akut hjärtinfarkt bland personer med låg utbildningsnivå än bland personer med hög utbildningsnivå.

Stress – Forskare vid Lunds universitet visar att det är vanligt att personer som drabbas av hjärtinfarkt har upplevt ökad stress under dygnet som föregick infarkten. Sambandet gäller framför allt kvinnor.

Storhelger – Hjärtat är extra utsatt på julafton, då antalet hjärtinfarkter ökar med närmare 40 procent. Sammantaget tycks stress och oro vara de viktigaste yttre faktorerna bakom det ökade antalet hjärtinfarkter under julen.

Övervikt – Viktuppgång i tonåren ger större risk för dödlig hjärtinfarkt. En kraftig ökning av BMI hos pojkar i puberteten ökar risken för hjärtinfarkt i vuxenlivet. Dessutom löper vuxna män vars BMI steg mycket under tonåren större risk att dö om de väl drabbas av en infarkt. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten har övervikt bland barn i Sverige blivit dubbelt så vanligt de senaste 30 åren.