Träning för ökad livskvalitet hos vuxna med medfött hjärtfel

Kan särskilda muskelträningsprogram göra nytta för patienterna i gruppen GUCH – vuxna födda med hjärtfel? Det undersöker sjukgymnasten Camilla Sandberg och hennes forskargrupp vid Umeå universitet.

Kvinna i blå sjukhuskläder framför skelett i plast

Den medicinska och kirurgiska utvecklingen gör att gruppen vuxna med medfödda hjärtfel stadigt växer. De flesta kan leva normala liv, men forskning vid Norrlands universitetssjukhus visar att i jämförelse med befolkningen i övrigt har fler, framför allt de med komplexa hjärtfel, nedsatt kondition och dålig muskelstyrka.

Tittar i detalj på muskelfibrerna

Forskningsfynden ligger till grund för den avhandling sjukgymnasten Camilla Sandberg lägger fram vid Umeå universitet den 29 januari, där hon också har en doktorandtjänst vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Nästa steg är att ta reda på varför personer med medfödda hjärtfel avviker från befolkningen i övrigt ur de här aspekterna och om det går att påverka.

− Vi ska nu titta i detalj på kroppssammansättningen hos vuxna med medfödda hjärtfel och även studera deras muskelfibrer. Dessutom arbetar vi fram ett muskelträningsprogram som kan utföras i hemmet och som vi vill studera effekterna av, säger Camilla Sandberg.

Förhoppningen är att träning ska höja livskvaliteten för gruppen och även minska risken för ytterligare hjärt-kärlkomplikationer till följd av fysisk inaktivitet.

Kontroller i framtiden – inte bara av hjärtat

Camilla Sandberg hoppas att forskningen ska leda till att sjukvården vid kontrollerna av vuxna med medfödda hjärtfel inte bara tittar på hjärtats funktion utan också på musklernas.

− Det här är en heterogen grupp med många olika diagnoser och därför är det viktigt att verkligen se individen och inse vikten av individanpassad träning, säger hon.

− Det finns behov av att utveckla rehabiliteringen av vuxna med medfödda hjärtfel och det är min förhoppning att det i framtiden ska finnas sjukgymnaster knutna till samtliga hjärtmottagningar i Sverige som har hand om kontroll och uppföljning av den här gruppen patienter.