Kopplingen mellan barncancer och hjärtsjukdom ska utredas

Barn med cancer löper ökad risk att få hjärtproblem – och barn med hjärtproblem löper ökad risk att få cancer. Kunskapen om denna koppling är begränsad, och därför utlyser Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden tillsammans nu 5 miljoner kronor för att främja forskning på området.

Kerstin Sollerbrant,  Barncancerfondens forskningschef

Kerstin Sollerbrant är forskningschef på Barncancerfonden

Upp till en tredjedel av de barn som hjärttransplanterats utvecklar senare i livet cancerformen lymfom. Vidare har barn som drabbas av barncancer ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, till följd av de starka mediciner som ingår i behandlingen. Sammantaget har detta skapat en ny patientgrupp: barn med hjärtproblem som utvecklar cancer och barn med cancer som utvecklar hjärtproblem. Genom medel från PostkodLotteriet gör nu Barncancerfonden tillsammans med Hjärt-Lungfonden en specialutlysning för att främja forskningen på området.

– Forskningen inom barncancer har gjort enorma framsteg, och idag överlever 80 procent av de barn som drabbas. Samtidigt har vi fått en växande grupp överlevare, och många lever med allvarliga komplikationer från cancerbehandlingarna. Genom det här samarbetet hoppas vi få fram ny forskning inom ett område där kunskapen idag är begränsad, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Tack vare forskning och nya behandlingsmetoder har överlevnaden för hjärtsjuka barn ökat från 60 till 95 procent de senaste 50 åren. Under motsvarande period har överlevnaden för barncancer ökat från 25 procent till 80 procent.

– Varje år föds ungefär 1000 barn i Sverige med hjärtfel och drygt 300 barn drabbas av cancer. Det relativt låga antalet barn är en utmaning för forskningen. Tack vare den här specialsatsningen kan vi öka kunskapen och på sikt förbygga och förhindra att hjärtebarn utvecklar cancer och vice versa, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.