Forskaren - Kristina Sundquist

Professor Kristina Sundquists forskning pekar på att för tidigt födda barn har ökad risk för att utveckla kranskärlssjukdom senare i livet. 

Kvinnlig forskare i vit rock i sjukhusmiljö

Foto: Andre De Loisted

Kristina Sundquist är en distriktsläkare som brinner för primärvården. En dag i veckan arbetar hon på Granens vårdcentral i Malmö, resterande tid finns hon på Centrum för primärvårdsforskning där hon är professor och verksamhetschef. 

- Vi etablerades 2008 och vårt fokus är forskning, utveckling och fortbildning. Vi har fått mycket fina omdömen av Socialstyrelsen, som anser att vi är ett föredöme när det gäller allmänmedicinsk forskning. Det är oerhört glädjande, säger hon. 

Hon forskar bland annat om för tidigt födda barn och deras risk för att utveckla kranskärlssjukdom senare i livet. Forskningen bedrivs med hjälp av svenska register och stöds finansiellt av Hjärt-Lungfonden. Projektet publicerade förra året sina första resultat som visade att barn som föds före vecka 37 har en betydande överrisk för att utveckla både kranskärlssjukdom och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder. - Studien är den hittills största på området. Det var först under 1970-talet som vården av för tidigt födda förbättrades så pass kraftigt att en majoritet av barnen överlevde till vuxen ålder. Vi har följt barn födda mellan 1973 och 1994, där de äldsta alltså är medelålders nu, berättar Kristina Sundquist.  För dem som föddes för tidigt, före vecka 37, såg forskarna en ökad risk för kranskärlsjukdom, men också för riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som blodfettsrubbningar, diabetes, högt blodtryck, kronisk njursvikt och obstruktiv sömnapné. Ju tidigare barnen var födda, desto större var risken. - Vi har också gjort syskonanalyser och såg då att helsyskon som inte var för tidigt födda inte hade samma överrisk. Det verkar med andra ord som att det finns ett orsakssamband, säger Kristina Sundquist. Hon betonar dock att det handlar om just en överrisk. De allra flesta för tidigt födda lever ett friskt liv och har inga allvarliga sjukdomar enligt en artikel som forskargruppen nyligen publicerat i den medicinska tidskriften JAMA. Däremot bör vuxna personer som var för tidigt födda kanske tänka lite extra på att regelbundet kontrollera sitt blodtryck liksom blodfetter och blodsocker. Och de bör, precis som alla andra, hålla sig i form genom att motionera samt låta bli att röka. - Våra resultat bör föranleda läkare på vårdcentralerna att fråga sina patienter om de är för tidigt födda. Det kan finnas anledning att följa upp de här patienterna, uppmuntra dem till en god livsstil och eventuellt behandla dem preventivt. 

Forskningen kring gruppen för tidigt födda fortsätter. Studiematerialet omfattar fler än två miljoner barn som kommer att följas framåt i tiden. - Det är fantastiskt att som forskare ha tillgång till de register som finns i Sverige. De gör att vi kan följa stora grupper människor över lång tid. Det ger resultaten tyngd, säger Kristina Sundquist. 


- Jag är oerhört tacksam över att Hjärt-Lungfonden stödjer vårt projekt. Utan det hade inte studien blivit möjlig, tillägger hon. 

Kristina Sundquist forskar inte bara kring för tidigt födda utan forskningen bedrivs brett kring hälsa och livsstil i befolkningen. Det handlar både om registerstudier och om kliniska studier i primärvården. 

I oktober 2019 noterades det i media att hon var den forskare vid Lunds universitet som hade flest citeringar inom området medicin och livsvetenskap och att hon var den sjunde mest citerade bland Sveriges medicinska forskare. 

- Det visste jag inte själv, men det är såklart väldigt roligt och lyfter hela primärvården. Dessutom är det ett bra kvitto på vår verksamhet här på Centrum för primärvårdsforskning, säger Kristina Sundquist. 

Personligt

  • Titel: Distriktsläkare, professor och verksamhetschef vid Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) som bedrivs i samarbete med region Skåne och Lunds universitet. 

  • Bor: I lägenhet i Malmö. 

  • Familj: Make, tre egna barn och fyra bonusbarn. 

  • Fritidsintressen: Jag är medlem i en skytteklubb. Skyttet innebär samtidig koncentration och avkoppling. Dessutom tycker jag om gemenskapen i klubben. 

  • Dold talang: Jag har lätt för att hitta fyrklövrar överallt. 

  • Motto: Jobba hårt och göra gott.