"Vi behöver undersöka flera livsstilsfaktorer samtidigt"

Nyligen samlade Hjärt-Lung­fonden aktuella forskare för att under en dag prata om hälsa och levnadsvanor kopplat till hjärt-lungsjukdomar.

Jan Nilsson i vit läkarrock med handen på hjärtat

Jan Nilsson är professor, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd och arbetar på Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Skånes Universitetssjukhus Malmö

– Faktorer kopplade till hälsa och levnadsvanor står bakom den största nedgången i dödsfall de senaste 30 åren. Därför är det här ett väldigt viktigt område, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

En av de inbjudna forskarna var Elin Ekblom Bak, forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Hon presenterade sin studie om riskerna med stillasittande och betydelsen av fysisk aktivitet.

– Vi sitter så mycket still framför våra datorskärmar, men vi kan inte kompensera stillasittande i vardagen med att springa under helgen. Samtidigt behöver vi också ha högre aktivitet där man anstränger sig så mycket att man blir svettig. Dessa två typer av rörelse är helt enkelt beroende av varandra, säger Jan Nilsson.

Riskerna med stillasittande är inte lika utforskat som hjärt-kärlsjukdomar kopplat till fysisk aktivitet. Under dagen diskuterades behovet av framtida större forskningsprojekt:

– Vi behöver undersöka alla olika livsstilsfaktorer samtidigt och hur de påverkar varandra, Det finns också en stark koppling mellan hälsa och socioekonomiska faktorer. Där behöver vi titta mer på hur de sambanden ser ut, säger Jan Nilsson.

Ett annat område som behöver mer fokus är e-cigaretter.

– Där finns det väldigt lite forskning om vilka risker e-cigaretter medför. Vi ser tecken på att de inte används för att sluta röka utan att rökare snarare lägger till dem utöver vanliga cigaretter. Vi ser också att e-cigaretter kan vara en väg in till rökning.

Även forskning kopplat till tarmfloran borde få mer fokus:

– Beroende på vilken sammansättning man har i tarmfloran kan det påverka kosten. Därför är det intressant att forska mer kring detta och till exempel probiotikans betydelse, säger Jan Nilsson.