Kunskap om immunförsvar gäller oss alla

Många tänker nog att ett starkt immunförsvar är bra. Sant förvisso, men varför kan ett nytt virus plötsligt få immunförsvaret att löpa amok och överproducera ämnen som skadar viktiga kroppsorgan?

Kampanjbild "Det gäller oss alla"

Lungforskaren Anna Smed Sörensen vid Karolinska institutet.

Foto: Leonard Gren

Frågorna som Anna Smed Sörensen vill besvara i sin forskning är många och berör oss alla. Hon har under corona-pandemin uttalat sig i artiklar både i kvällspress och vetenskaplig press. Ända sedan doktorandtiden och hennes så kallade postdoc-period på Yale University i USA har hon ägnat sig åt att studera virus.

Patientnära forskning

Tillbaka i Sverige ville hon bedriva sin forskning närmare patienterna, vilket Anna Smed Sörensen tror är viktigt för att snabbare omsätta forskningsresultat i praktisk användning.

- Sverige har en unik position tack vare en enhetlig sjukvård kopplad till universitetssjukhusen runt om i landet. Det skapar förutsättningar att bedriva forskning i nära kontakt med patienter och kliniskt verksamma forskare. Alla kan dra åt samma håll, säger hon.

För en bättre vård

Hon noterar också att svenskar generellt sett är positivt inställda till forskningsstudier. Det finns en förståelse kring vikten av forskning, vilket är avgörande för att bedriva den patientnära.

- Den bästa vården ligger framför oss, brukar jag säga till människor omkring mig. Och för det behövs mer forskning som leder till bättre diagnostik, vård och behandlingar, konstaterar Anna Smed Sörensen.

Influensan blev corona

När influensasäsongen förvandlades till en covid-19-pandemi stod Annas forskargrupp väl förberedd att inkludera covid-19-patienter i en pågående studie om luftvägsimmunologi. Hennes forskargrupp hade redan – tack vare tidigare forskningsprojekt som finansierats av bland annat Hjärt-Lungfonden – fått logistik, samarbeten, etik och biobank på plats för att studera patienter med virusinfektioner i luftvägarna.

Kampanj "Det gäller oss alla"

Anna Smed Sörensen studerar bland annat virusinfektioner i luftvägarna.

Foto: Leonard Gren

Svårt läge

Men även om forskargruppen var rustad, var kunskaperna om covid-19 begränsade. Många i forskarvärlden behövde också orientera sig i hur man bäst kan stötta i ett svårt läge. Det som pågick var mycket större än det som vårdapparaten var van vid att hantera.

- Jag ville veta hur Hjärt-Lungfonden såg på den uppkomna situationen. Hur kan forskare och forskningsfinansiärer agera tillsammans under en pågående pandemi? Jag ringde helt enkelt generalsekreterare Kristina Sparreljung för att diskutera saken, berättar Anna Smed Sörensen.

Extra och akuta anslag

På Hjärt-Lungfonden fanns redan tankar kring hur man skulle stötta forskningen. En extra anslagsutdelning mitt under pandemin kom så småningom på tal.

- Jag och fondens forskningsråd var angelägna om att snabbt öka insatserna för forskning kring covid-19. Kopplingen var tydlig till de miljontals människor med hjärt- och lungsjukdom som vi redan stödjer forskning om, säger generalsekreterare Kristina Sparreljung.

Totalt 26 covid-projekt

Efter att Hjärt-Lungfondens styrelse fattat beslut om att dela ut extra forskningsanslag fick forskningsavdelningen in 132 ansökningar, däribland en från Anna Smed Sörensen. Hon var en av 26 forskare som beviljades medel för covid-19-relaterad forskning. Nu gavs forskningen bättre möjligheter att söka svaren mitt under rådande pandemi. Att förstå hur sjukdomen fungerar och varför den drabbar patienter så olika.


- Jag och min forskargrupp har etablerat en kohort (grupp) med covid-patienter som vi följer nu och under flera år. Vi tror att patientens tidigaste immunreaktioner är nyckeln till att förstå varför vissa bara får mild sjukdom medan andra tyvärr avlider.

Provtagning för framtiden

Forskningen är också värdefull med tanke på framtida hot från nya virus. Personer med hjärt- eller lungsjukdom är särskilt sköra och mottagliga för infektionssjukdom. Nya virus överförs hela tiden från djur till grupper av människor och virus tar sig ofta in i människokroppen via luftvägarna. Just där söker Annas forskargrupp efter sjukdomsmarkörer.


- Provtagning i blodet räcker inte, det ger inte alla svar just nu. Därför studerar vi även prover från luftvägarna. Anslagen från Hjärt-Lungfonden gör mig trygg i att kunna bedriva forskningen på lång sikt, avslutar Anna Smed Sörensen.

Har du möjlighet att hjälpa till?

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Forskning är lösningen men saknar pengar.

Bli månadsgivare