När behövs en hjärttransplantation?

Vid mycket svår hjärtsvikt kan det bli aktuellt med hjärttransplantation. Det förutsätter dock att den hjärtsjuka personen är relativt frisk för övrigt.

Fakta om hjärttransplantation
  • Alla hjärttransplantationer i Sverige utförs i Lund och Göteborg.
  • Varje år transplanteras cirka 60 hjärtan i Sverige och sammanlagt har cirka 1 100 personer genomgått en transplantation.

De vanligaste orsakerna till svår hjärtsvikt är i dag genomgångna hjärtinfarkter, svår hjärtmuskelsjukdom och medfödda hjärtfel, vanligtvis enkammarhjärtan. Tillståndet är vanligt i den äldre befolkningen och en av få hjärtsjukdomar som ökar i västvärlden.

Hjärtsvikt uppstår när hjärtats ena kammare är försvagad eller hjärtat inte kan fyllas med blod på ett normalt sätt. I varje enskilt fall görs en avvägning mellan risken som sjukdomen innebär och den risk en transplantation medför innan man utreds för eventuell transplantation.

Utredning för hjärttransplantation

Innan en transplantation kan komma i fråga måste all medicinsk behandling ha prövats och befunnits otillräcklig och all annan kirurgisk behandling ha övervägts och befunnits utsiktslös.

Vid utredningen undersöks hjärtat med flera olika metoder och man mäter även bland annat lung- och njurfunktion samt bentäthet. En mängd prover tas och tandhälsan kontrolleras eftersom en tandinfektion kan äventyra resultatet.

Viktigt stöd från närstående

Innan du ställs på väntelista ges utförlig information om hur transplantationen går till och om eftervården. Det är viktigt att ha en närstående med under utredningen och vid informationen. Detta för att både du och dina närstående ska vara medvetna om riskerna med ingreppet, men också för att risken för missförstånd minskar om fler lyssnar och kan ställa frågor.

En närstående är också ett viktigt stöd för dig under vänte tiden samt under och efter transplantationen.

Aktuell forskning om hjärttransplantation

Det pågår ständigt ny forskning som syftar till att förfina metoderna vid hjärttransplantationer, motverka avstötning och förlänga överlevnaden för de transplanterade.

Klinisk forskning som Hjärt-Lungfonden finansierar har exempelvis visat att överlevnaden under senaste decenniet har kraftigt förbättrats jämfört med tidigare, och analyserat orsaker till detta.

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Hjärttransplantation
Vetenskapligt ansvarig: Göran Dellgren, docent/överläkare, Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Uppdaterat: 2018-05-07