Aortadissektion - vad är det?

Aortadissektion är ett potentiellt livshotande tillstånd som kräver omedelbar behandling.

Fakta aortadissektion
  • En aortadissektion innebär att kärlväggens innersta lager separerar från det mellersta så att en falsk blodbana bildas.
  • Aortadissektioner delas in i typ A, som startar i aorta ascendens, och typ B, som startar i aorta descendens.
  • Uppskattningsvis 6 av 100 000 drabbas varje år av aortadissektion.
  • Mellan 60 och 65 procent av alla som drabbas av aortadissektion har en typ A-dissektion.

Till sitt utseende kan stora kroppspulsådern, aorta, liknas vid en käpp med böjt handtag. Anatomiskt delas aorta in i fem olika delar. Aorta utgår från hjärtats vänstra kammare och går sedan uppåt en bit. Denna del kallas aorta ascendens. Aorta ascendens övergår i den böjda aortabågen, som i sin tur övergår i den nedåtgående delen, aorta descendens. Den del av aorta descendens som ligger ovanför diafragma kallas thorakala aorta, medan delen nedanför kallas bukaorta.

Alla blodkärl består av tre skikt. Det innersta skiktet ligger mot blodbanan och kallas intima. Det mellersta lagret är tjockare och kallas media. Det yttersta lagret kallas för adventitia.

Aortadissektion innebär att kärlväggens inre lager, intima, separeras från kärlväggens mellersta lager, media. Bristningen breder sedan ut sig och orsakar en uppsplittring av aortaväggens skikt varvid en falsk blodkanal skapas samtidigt som aortaväggen därigenom försvagas. Blodet som finns i den falska blodkanalen färdas parallellt med den normala blodströmmen i aorta.

Typ A- och typ B-dissektioner

Kärlbristningen delas in i typ A och typ B. Båda tillstånden är potentiellt livshotande.

Typ A-dissektion startar i den del av aorta som går upp från hjärtat mot aortabågen − aorta ascendens − och sprider sig oftast i samma riktning som blodflödet mot aorta descendens. Den kan även fortsätta ner genom hela eller delar av aorta descendens. Om aortabågens kärl omfattas av dissektionen kan dissektionen ge upphov till stroke.

Typ A-dissektion kan också sprida sig motströms blodet och om den når aortaklaffen uppstår skador på klaffen med risk för allvarliga komplikationer i hjärtat. En typ A-dissektion kan även påverka hjärtats kranskärl och orsaka hjärtinfarkt.

Typ B-dissektion innebär att kärlbristningen startar i aorta descendens, det vill säga efter aortabågen, och sprider sig i nedåtgående riktning. Blodflödet till olika organ och kroppsdelar kan försämras eller hindras.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Aortasjukdomar
Vetenskapligt ansvarig: Rebecka Hultgren, docent/överläkare vid Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterat: 2018-05-07