Sammanfattning Lungrapporten 2017

Varje genombrott för forskningen räddar liv och ger fler drabbade ett bättre liv. Här sammanfattar vi några av nyheterna i Lungrapporten om forskningens framsteg och utmaningar.

Lungrapporten lyfter aktuell forskning om lungsjukdom. De lungsjukdomar som tas upp i rapporten är KOL, astma, sömnapné, tbc och sarkoidos.

Här kan du ladda ner sammanfattningen av Lungrapporten (pdf)

Ladda ner hela Lungrapporten 2017 här (pdf)

1,9 miljoner lever med lungsjukdom

Cirka 1,9 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Astma är den enskilt största av sjukdomarna, cirka 800 000 barn och vuxna är drabbade. Cirka 50 0000 av dem har så pass svår astma att det innebär stora problem i vardagen.

Minskad rökning ger bättre hälsa

Ett glädjande besked är att andelen rökare minskat kraftigt – från 16 procent (2004) till 9 procent (2016). Eftersom rökning är den enskilt farligaste riskfaktorn för lungsjukdom är det viktigt att färre röker.

Allt fler icke-rökare drabbas av KOL

Rökning är den vanligaste orsaken till KOL, men personer som aldrig rökt utgör en växande grupp KOL-sjuka i Sverige.

Samsjuklighet vid KOL

Hälften av alla med KOL har högt blodtryck, en fjärdedel har kranskärlssjukdom och en knapp tredjedel har hjärtsvikt

Astma vanligare i norra Sverige

En större andel av invånarna i norra Sverige har astma jämfört med södra delen av landet, 14 procent i Norrbotten jämfört med 8 procent i Östergötland och Blekinge.

Samsjuklighet vanligt vid sömnapné

Sömnapné är dubbelt så vanligt bland män som bland kvinnor. Många med sömnapné har också andra sjukdomar. Bland annat har hälften av personerna som lider av grav sömnapné också högt blodtryck.

Effektivare medicinering av multiresistent tbc

Svenska forskare har tagit fram modeller som kan användas för att bättre beräkna doserna av en ny form av antibiotika som används vid behandlingen av multiresistent tbc.

Filtrering av blod kan minska symptom vid sarkoidos

Enligt en pilotstudie vid Karolinska institutet kan filtrering av blod från den som drabbas av sarkoidos dämpa inflammationen och mildra symptomen.