SCAPIS - pilotstudien inleds

Hjärt-Lungfonden har nu inlett den hittills största svenska studien inom hjärta, kärl och lungor. Målet är att kartlägga och identifiera vem som i framtiden riskerar att drabbas av hjärt-lungsjukdom.

Det är ett av Sveriges största forskningsprogram som nu tar sin början. Forskningsprogrammet har fått namnet SCAPIS, som står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study. Målet är att försöka identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och andra hjärtsjukdomar samt KOL och andra lungsjukdomar.

De medverkande i studien får hjärta, kärl och lungor undersökta. De kommer att genomgå datortomografi, ultraljudsundersökningar och lungfunktionstester och testas dessutom vad gäller blodsocker och kolesterolnivåer.

En utredning av SCAPIS pågick under hela 2010. Forskningsprogrammet har utformats av en expertgrupp och har genomgått en internationell granskning. Mot denna bakgrund beslutade Hjärt-Lungfondens styrelse att gå vidare med en pilotstudie för att undersöka SCAPIS genomförbarhet innan forskningsprogrammet startas i sin helhet.

I början av 2011 utlyste Hjärt-Lungfonden ett anslag om fem miljoner kronor för pilotstudien. Efter internationell granskning valde styrelsen att förlägga pilotstudien till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Under sommaren 2011 startade en planeringsfas och pilotstudien startade under våren 2012.

Pilotstudien i Göteborg omfattar 1 000 personer och ska enligt planerna följas av en storskalig studie som innebär att 30 000 kvinnor och män i åldrarna 50-64 år över hela Sverige genomgår undersökningarna.

Pilotstudien avslutades i november 2012.