Ny upptäckt: Proteinnivåer i blodet kan visa risk för hjärt-kärlsjukdom

Genom att mäta nivåer av olika endotelproteiner i blodet har forskare i en ny studie kunnat visa en koppling mellan dessa nivåer och risken för hjärt-kärlsjukdom. Fyndet kan utgöra ett första steg mot befolkningsstudien SCAPIS mål – att genom ett enkelt blodprov kunna se individers risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Lynn Butler, forskare vid Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Lynn Butler, forskare vid Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

– Resultaten visar att 38 av 216 endotelproteiner speglar kardiovaskulär risk och vi tror att detta fynd kan utgöra ett första steg i utvecklingen mot ett rutinblodprov som kan ge en bild av kärlhälsan hos en individ. Nästa steg är att verifiera fynden i ett större material samt kunna bekräfta samband mellan fynd och verkliga hjärthändelser, säger Lynn Butler, forskare vid Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Allt fler biomarkörer upptäcks

Under det senaste decenniet har det skett en stark teknologisk utveckling som gjort det möjligt att upptäcka allt fler biomarkörer. Idag är det möjligt att screena för tusentals proteiner i ett och samma blodprov. Lynn Butler tycker det är svårt att förutsäga när ett blodprov kan börja användas i rutinmässig screening för personers hjärt-kärlhälsa, men hennes bedömning är att det skulle kunna bli verklighet inom 5–10 år.

– Ett av målen med vår stora forskningssatsning SCAPIS är att kunna hitta riskpersoner och behandla dem innan sjukdom uppstår. Ett blodprov som kan varna i tid skulle rädda många liv och bespara mycket lidande och därför är resultaten från Lynn Butlers studie mycket intressanta, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Cellager i blodkärlsväggen

Endotelet är det cellager som ”tapetserar” insidan av blodkärlen. Endotelcellerna är viktiga för hjärt-kärlhälsan eftersom de bland annat reglerar kontrollen av blodtrycket och motverkar blodproppar. När endotelet utsätts för rökning, fetma och blodfettsrubbningar kan det förlora en del av sina funktioner, vilket i sin tur kan bidra till hjärt-kärlsjukdom.

Finansiering av Hjärt-Lungfonden

I forskningsprojektet, som genomförts med stöd av Hjärt-Lungfonden, har forskarna mätt nivåerna av 216 endotelproteiner hos omkring tusen personer i medelåldern som ingick i SCAPIS-studiens pilotdel. Frågan som forskarna ställde sig var ifall nivåerna av dessa proteiner i blodet återspeglar endotelets funktion och om de skulle kunna användas som biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom. Det visade sig att 38 av proteinerna var associerade med kardiovaskulära riskfaktorer, som högt BMI, totalkolesterol, LDL, rökning, högt blodtryck eller diabetes. De var även associerade med risk för hjärt-kärlsjukdom beräknad på konventionellt vis (”risk score”).

Resultaten publicerades nyligen i Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.
Till studien

Fakta om SCAPIS (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Vision: Minska risken för sjukdom i hjärta, kärl och lungor hos kommande generationer.

Övergripande mål: Att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Syfte: Att inhämta avsevärt mycket mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst för att kunna

  • förebygga dem

  • ställa bättre och tidigare diagnos

  • påverka sjukdomsförloppet

  • hitta nya, bättre behandlingsmetoder och mediciner.

Vad? Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS (Swedish CArdiopulmonary bioImage Study) är en befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor. Med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär leds SCAPIS av en nationell styrgrupp bestående av forskare från universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. Varför? Dagens levnadsvanor och nya riskfaktorer kräver forskning baserad på aktuella data. Med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär har de sex universiteten och universitetssjukhusen byggt upp en nationell kunskapsbank av moderna hälsodata, som ger forskare möjlighet att skapa nya livsavgörande genombrott och kunskap för en bättre folkhälsa.

Hur? 30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50–64 år har på de sex universitetsorterna genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover. Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om levnadsvanor har genomförts. Den samlade informationen från alla undersökningar i form av data och bilder har samlats i en gemensam nationell databas. De biologiska proverna har sparats i en nationell biobank för framtida analyser.

Hjärt-Lungfondens roll: Som största fristående finansiär av hjärt-kärl- och lungforskning stöder Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för cirka 2 miljarder kronor och delar varje år ut omkring 300 miljoner kronor till forskning om hjärt-kärl- och lungsjukdomarna.

SCAPIS är Hjärt-Lungfondens enskilt största forskningssatsning sedan bildandet 1904. Förutom att finansiera studien arbetar Hjärt-Lungfonden med att omsätta resultaten av SCAPIS i patient- och samhällsnytta. Den stora befolkningsstudien har bland annat visat att människor som bor i områden med låg socioekonomi löper nästan 40 procent högre risk att drabbas av högt blodtryck än andra bostadsområden. Diabetes och fetma är dubbelt så vanligt i svaga områden och andelen rökare mer än tre gånger större. Hjärt-Lungfonden arbetar därför aktivt med politisk påverkan för att omsätta forskningen till konkreta åtgärder för ett hälsosamt och jämlikt Sverige. Det handlar till exempel om infrastruktur som underlättar fysisk aktivitet, förbättrat livsmedelsutbud och rökfria miljöer.

Läs mer på www.scapis.se och www.scapis.org

Tre generationer av kvinnor vid gunga

Nyhetsbrev om SCAPIS-studien

Vill du ta del av nyheter och nya spännande resultat från SCAPIS-studien. Anmäl intresse genom att registrera din mejladress.

En världsunik studie

SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) är den mest omfattande studien kring hjärt-lungsjukdom som har genomförts i världen.

Om SCAPIS