Personer med diabetes drabbas värre av covid-19

Personer med typ 2-diabetes som smittas med covid-19 har en signifikant ökad risk att behöva intensivvård.

Illustration med hjärta och diabetes

Det visar en studie som omfattade mer än två och en halv miljoner svenskar, varav 500 000 från diabetesregistret. Studien visar även på ökad dödlighet till följd av covid-19 hos personer med typ 2-diabetes. Studien startade 1 januari 2020 och pågick fram till 15 augusti 2020.

– Forskningen inom diabetesområdet har varit mycket framgångsrik med nya behandlingsmetoder och läkemedel, men antalet personer med diabetes ökar i Sverige. Vi hoppas att de här nya forskningsresultaten ska kunna bidra till att rädda fler liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, som finansierade studien.

1,4 gånger högre risk för behov av sjukhusvård

I Sverige har omkring en halv miljon personer diabetes, varav 90 procent har typ 2-diabetes. Den svenska studien har undersökt antalet nya fall och risken för intensivvårdsbehandling, sjukhusinläggning och dödlighet till följd av covid-19 hos personer med diabetes. Studien jämförde personer med diabetes mot slumpmässigt utvalda ålders-, köns- och region-matchade kontroller utan diabetes, från befolkningen. Totalt omfattade studien 2,6 miljoner svenskar, varav 500 000 från diabetesregistret.

– Studien visar att risken för personer med typ 2-diabetes att läggas in på sjukhus på grund av covid-19 var 1,4 gånger högre än för dem utan diabetes. Alltså en 40 procentig riskökning, säger Aidin Rawshani, forskare vid Göteborgs universitet.

Resultat efter justering för störfaktorer

Även vid omfattande justering för störfaktorer noterades en signifikant ökad risk för intensivvård av patienter med covid-19 med 1,4 gånger och en ökad dödlighet till följd av covid-19 med 1,5 gånger hos personer med typ 2-diabetes jämfört med matchade kontroller.

För personer med typ 1-diabetes noterades en signifikant högre risk för samtliga utfall. Däremot noterades ingen signifikant överrisk för utfallen i statistiska modeller med komplett justering för riskfaktorer.

Fakta om diabetes (Källa: Hjärt-Lungfonden)

  • Diabetes: Det finns två huvudsakliga typer av diabetes - typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes innebär att kroppens egen insulinproduktion helt, eller nästan helt, har upphört. Vid typ 2-diabetes är cellernas känslighet för insulin nedsatt, vilket innebär att kroppens vävnader inte kan ta upp socker från blodet i normal utsträckning och att levern släpper ut för mycket socker i blodet.

  • Symtom: Gemensamt för både typ 1-och typ 2-diabetes är till exempel att urinmängderna och törst ökar och att man känner sig trött och kraftlös. Om blodsockret är för lågt kan den diabetessjuke drabbas av skakningar, hjärtklappning, svettningar, irritation eller oroskänsla och medvetslöshet. Om blodsockret är för högt finns risk för illamående, kräkningar, buksmärtor och medvetslöshet.

  • Drabbade i siffror: I Sverige har omkring en halv miljon personer diabetes. Antalet diabetessjuka ökar i Sverige och i världen. Av de drabbade i Sverige har cirka 90 procent typ 2-diabetes.

  • Risk för hjärt-kärlsjukdom: Personer med diabetes löper två till tre gånger högre risk att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom än befolkningen i övrigt.

  • Forskningsframgångar: Forskningen inom diabetesområdet har varit mycket framgångsrik med nya behandlingsmetoder, utveckling av tekniska hjälpmedel som insulinpumpar och blodsockermätare och läkemedel.

  • Forskningens utmaningar: Antalet personer med diabetes ökar i Sverige, både bland barn och vuxna.

  • Hjärt-Lungfondens visionära forskningsmål: Idag har omkring en halv miljon svenskar en diabetesdiagnos. Personer med diabetes löper en kraftigt ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Forskningen syftar till att bättre förstå sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Därigenom kan bättre behandlingsmetoder utvecklas som kan förhindra följdsjukdomar hos dig som har diabetes.