Personer med diabetes drabbas värre av covid-19

Personer med typ 2-diabetes som smittas med covid-19 har en signifikant ökad risk att behöva intensivvård.

Illustration med hjärta och diabetes

Det visar en studie som omfattade mer än två och en halv miljoner svenskar, varav 500 000 från diabetesregistret. Studien visar även på ökad dödlighet till följd av covid-19 hos personer med typ 2-diabetes. Studien startade 1 januari 2020 och pågick fram till 15 augusti 2020.

– Forskningen inom diabetesområdet har varit mycket framgångsrik med nya behandlingsmetoder och läkemedel, men antalet personer med diabetes ökar i Sverige. Vi hoppas att de här nya forskningsresultaten ska kunna bidra till att rädda fler liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, som finansierade studien.

1,4 gånger högre risk för behov av sjukhusvård

I Sverige har omkring en halv miljon personer diabetes, varav 90 procent har typ 2-diabetes. Den svenska studien har undersökt antalet nya fall och risken för intensivvårdsbehandling, sjukhusinläggning och dödlighet till följd av covid-19 hos personer med diabetes. Studien jämförde personer med diabetes mot slumpmässigt utvalda ålders-, köns- och region-matchade kontroller utan diabetes, från befolkningen. Totalt omfattade studien 2,6 miljoner svenskar, varav 500 000 från diabetesregistret.

– Studien visar att risken för personer med typ 2-diabetes att läggas in på sjukhus på grund av covid-19 var 1,4 gånger högre än för dem utan diabetes. Alltså en 40 procentig riskökning, säger Aidin Rawshani, forskare vid Göteborgs universitet.

Resultat efter justering för störfaktorer

Även vid omfattande justering för störfaktorer noterades en signifikant ökad risk för intensivvård av patienter med covid-19 med 1,4 gånger och en ökad dödlighet till följd av covid-19 med 1,5 gånger hos personer med typ 2-diabetes jämfört med matchade kontroller.

För personer med typ 1-diabetes noterades en signifikant högre risk för samtliga utfall. Däremot noterades ingen signifikant överrisk för utfallen i statistiska modeller med komplett justering för riskfaktorer.

Fakta diabetes

  • Diabetes är ett tillstånd med förhöjt blodsocker och de vanligaste typerna av sjukdomen är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

  • Omkring en halv miljon människor i Sverige har diabetes. Mellan 85 och 90 procent av dem har typ 2-diabetes.

  • Personer med diabetes löper två till tre gånger högre risk att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom än befolkningen i övrigt.

  • Under de senaste 30 åren har nya behandlingsmetoder och läkemedel forskats fram och varit till stor nytta för gruppen med diabetes.

  • Mer forskning behövs, inte minst om sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

  • Hjärt-Lungfondens mål är att forskningen ska förstå sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom och som en följd kunna förhindra uppkomst av hjärtkärlsjukdom i den stora gruppen med diabetes.