Noggranna rutiner när Hjärt-Lungfonden får ärva

När Hjärt-Lungfonden får ärva vidtar en rad juridiska och praktiska steg innan pengarna kommer forskningen till del. Den som skriver testamentet ska vara förvissad om att allt går rätt till.

När Hjärt-Lungfonden är förmånstagare i ett testamente är den absoluta strävan att följa den avlidnes önskan till punkt och pricka. Därför är det mycket viktigt att den som formulerar sin sista vilja i ett testamente är tydlig och noggrann. På så sätt kan önskemålen verkligen gå att uppfylla i samband med bouppteckningen.

Hjärt-Lungfondens rekommendation är att låta en jurist läsa ett utkast, för att på så sätt stämma av att testamentet är juridiskt riktigt och tydligt. Det är också viktigt att komma ihåg att ett testamente ska bevittnas av två personer samtidigt och i samma rum.

Önskemål

Det händer ganska ofta att den som skriver ett testamente inte anger sina önskemål om vad som ska ske med bohag, fotografier och annat lösöre. Om testamentet bestämmer att Hjärt-Lungfonden ska ärva allt, säljs bohag och lösöret på ett så effektivt sätt som möjligt, oftast via offentlig auktion.

Privata fotografier brukar lämnas till den avlidnes släktingar, om inte andra önskemål är kända. Om den som skriver testamentet har önskemål om hur personliga tillhörigheter ska tas om hand, bör detta framgå i testamentet. Om den som skrivit testamentet inte är gravsatt i minneslund, betalar Hjärt-Lungfonden kostnaden för gravskötseln.

Förvaring av testamente

Hjärt-Lungfonden får som regel kännedom om ett testamente till fondens förmån först när det kommer en kallelse till den så kallade bouppteckningsförrättningen. Om Hjärt-Lungfonden är en av flera arvingar blir nästa steg att avvakta att bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Om Hjärt-Lungfonden är ensam förmånstagare och bouppteckningsförrättaren har i uppdrag att avveckla dödsboet, avvaktar fonden en redovisning av dödsboet från den ansvarige juristen.

Hantering av bouppteckning

När Hjärt-Lungfonden kallats till en bouppteckningsförrättning, vilket vanligtvis görs av en begravningsbyrå eller en juristfirma, skickas den informationen vidare till någon av de jurister som fonden anlitar. Juristen tar kontakt med bouppteckningsförrättaren för att få information om dödsboet.

Efter att pengarna kommit Hjärt-Lungfonden till godo är strävan att så snart som möjligt fördela medlen till de forskningsprojekt som fonden stödjer. Tack vare testamenten kan Hjärt-Lungfonden stödja en rad forskningsprojekt. Det är en uppskattad och viktig förutsättning för kommande forskningsgenombrott.

Se juristen Lena Krantz och Hjärt-Lungfondens ambassadör Ewa Persson prata om testamente i Nyhetsmorgon på TV4