Varför har Hjärt-Lungfonden två plusgirokonton?

Hjärt-Lungfonden har två PlusGirokonton: 90 91 92-7 (ordinarie) och 90 91 02-6. Det konto som slutar på 6 används för att möjliggöra automatisk OCR-inläsning av gåvor.