Tbc riskfaktorer

Varje år insjuknar fler än 10 miljoner människor i världen i tbc och 2016 avled 1,7 miljoner enligt siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Situationen är särskilt allvarlig i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Det globala problemet förvärras av spridningen av hiv och en ökande förekomst av behandlingsresistent tbc.

Under 1900-talets förra hälft var tbc fortfarande vanligt i Sverige. Ännu 1940 insjuknade cirka 20 000 svenskar i tbc och antalet dödsfall uppgick till nästan 5 000 per år. Sedan dess har antalet tbc-fall bland personer födda i Sverige sjunkit stadig och i dag är landet ett av de i världen som har lägst antal tbc-fall i förhållande till folkmängden.

Ungefär 90 procent av de som insjuknar i tuberkulos i Sverige är födda i något annat land och oftast har de blivit smittade innan de flyttade hit. Förekomsten av tbc har ett tydligt samband med utvecklingsnivå och välstånd i ett land. Undernäring, trångboddhet och bristande hygien är riskfaktorer som underlättar sjukdomsspridningen, liksom konsumtion av opastöriserade mjölkprodukter.

Ökad risk för spädbarn, gamla och missbrukare

Risken för insjuknande är större också för individer vars ålder eller hälsotillstånd gör dem sämre rustade att bekämpa en eventuell infektion. Gruppen omfattar spädbarn och gamla, vars immunförsvar inte fungerar fullt ut. Samma förhållande gäller för socialt utsatta grupper lider av undernäring eller missbrukar alkohol och narkotika.

Parallella sjukdomar som försvagar immunförsvaret ökar också risken för att en eventuell tbc-infektion ska bryta ut. Det gäller framför allt hiv, men även diabetes, kronisk lungsjukdom, cancer och njursjukdom innebär en ökad risk.

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Tuberkulos
Vetenskapligt ansvarig: Olle Stendahl, professor emeritus vid Institutionen för klinisk experimentell medicin, Linköpings universitet
Uppdaterat: 2018-05-07