Sarkoidos - symtom

Vid lungsarkoidos varierar symptomen beroende på vilken form av sjukdomen man drabbats av. Torrhosta förekommer ofta både vid den akuta och den mer smygande formen av sarkoidos.

Symtom på sarkoidos

Vid akut sjukdomsdebut:

 • Ofta feber
 • Sjukdomskänsla
 • Torrhosta
 • Tryck över bröstet
 • Knölros
 • Svullna fotleder
 • Ljuskänsliga ögon

Vid smygande sjukdomsdebut:

 • Något förhöjd kroppstemperatur
 • Uttalad trötthetskänsla
 • Viktnedgång
 • Torrhosta
 • Andfåddhet
 • Torra slemhinnor
 • Hudförändringar

Sarkoidos är en sjukdom som kan ge en lång rad olika symptom. Det beror på att så gott som vilket organ som helst kan drabbas. Sjukdomen uppträder i minst nio fall av tio i lungorna men symptom från bland annat ögon, hud, och lymfsystem är också vanliga.

Personer som insjuknar i den akuta form av sarkoidos som kallas Löfgrens syndrom uppvisar en mycket homogen bild, medan övriga sarkoidospatienter är mer heterogena och kan delas in i flera undergrupper.

Löfgrens syndrom

Löfgrens syndrom ger plötsligt allmän sjukdomskänsla, hög feber, torrhosta och ibland viss tryckkänsla över bröstet. På huden kan flera runda, upphöjda och ömmande blåröda fläckar uppkomma, vanligen på underbenen. Dessa kallas knölros (erythema nodosum) och ses hos kvinnor oftare än hos män. Manliga patienter drabbas i stället oftare av svullnad och värk i fotlederna. Det kan till och med i det akuta skedet bli svårt att gå.

Vid typiska tecken på Löfgrens syndrom brukar läkaren skicka patienten för undersökning med lungröntgen, som då visar förstorade lymfkörtlar vid luftrörens förgreningar i båda lungorna. I en del fall syns också infiltrat, fläckvisa förtätningar, i lungvävnaden. Löfgrens syndrom klingar oftast av inom ett antal månader utan att sedan återkomma, framför allt hos patienter som har en speciell vävnadstyp (så kallade HLA-molekyler).

Sarkoidos med smygande debut

Hos flertalet patienter uppkommer symptom på sarkoidos långsamt. Tecken på sjukdom är ofta torrhosta, andfåddhet, uttalad trötthetskänsla, ibland viktnedgång och något, men sällan kraftigt, förhöjd kroppstemperatur. Vid denna variant blir sjukdomsförloppet oftast mer utdraget med symptom från såväl lungor som andra organ.

Den angripna vävnaden både i lungorna och i övriga organ kan drabbas av fortskridande omvandling till ärrvävnad genom successivt ökad förekomst av bindvävsceller (fibrosering). Detta kan på sikt innebära att organen fungerar sämre.

Diagnos

Diagnosen sarkoidos fastställs med hjälp av flera undersökningar vars resultat ska stämma överens. Vid misstanke om sjukdomen inleds undersökningarna med en vanlig konventionell lungröntgen. I vissa fall måste utredningen sedan kompletteras med noggrannare undersökning av bröstkorgen med datortomografi, som gör det möjligt att lättare upptäcka de typiska granulomen.

Patienter vars röntgen- eller datortomografibilder visar på lungförändringar blir i regel ytterligare undersökta genom bronkoskopi, vanligen kompletterad med samtidig provtagning från bronkslemhinna eller lungvävnad. Dessutom utförs ofta bronksköljning varigenom graden av inflammation kan avspeglas genom fördelningen av de vita blodkroppar som ansamlats där. 

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Sarkoidos.
Vetenskapligt ansvarig: Johan Grünewald, professor i experimentell lungmedicin vid Institutionen för Medicin, Karolinska institutet, Solna.
Datum: 2019-05-20