Sarkoidos och lungfibros behandling

Sarkoidos och lungfibros är två mindre vanliga lungsjukdomar. Orsakerna till sjukdomarna är okända och saknar än så länge botande behandling.

Någon botande behandling mot sarkoidos finns inte. Å andra sidan är det inte alltid nödvändigt att behandla, ens i fall där röntgenbilderna visar grava lungförändringar. De flesta former av sarkoidos brukar gå över av sig själva, också utan någon speciell behandling. Läkaren brukar besluta om att behandla eller inte med utgångspunkt från hur den enskilda patienten mår och hur röntgenbilden och lungfunktionen utvecklas.

Det vanliga är att den som är sjuk ställs under läkares observation så länge sjukdomen varar. Det innebär ett par kontroller om året. Bara om symptomen tycks dra ut på tiden eller förvärras sätter man in de behandlingar som finns. Några sådana, till exempel kortisonpreparat, kan bromsa sjukdomsaktiviteten, lindra symptomen och minska risken för bestående skador. Men det är osäkert i vilken mån medicinen på lång sikt påverkar själva sjukdomsförloppet.

Lungfibros

Patienter med IFA svarar sämre på behandling jämfört med personer med andra diagnoser som också leder till lungfibros. De läkemedel som hittills har prövats i kliniska studier visar ingen tydlig effekt på överlevnaden hos patienter med IFA. Sjukdomen behandlas med inflammationshämmande läkemedel för att dämpa den överdrivna aktiviteten hos immunförsvaret som driver sjukdomen. Oftast får patienten kortison i höga doser, ibland kompletterat med olika cellgifter. På senare tid har även andra behandlingar prövats i kliniska studier, men ingen av dessa behandlingar har visat sig vara särskilt effektiv och biverkningarna kan vara betydande. Patienter som står på behandling följs upp regelbundet i sjukvården genom kontroller med 3-6 månaders mellanrum. Då tas nya bilder av lungorna och lungkapaciteten testas på nytt.

I de fall där behandlingen inte ger någon effekt alls brukar den trappas ner och sättas ut. I långt framskridna fall ges ofta lindrande syrgasterapi och många patienter med IFA blir med tiden beroende av ständig syrgastillförsel via näsborrarna. Framtidsutsikterna för IFA är fortfarande dåliga. Bara var femte patient överlever längre än i fem år efter att diagnosen ställts. För övriga tillstånd med lungfibros är prognosen avsevärt bättre och överlevnaden således betydligt längre.

Lungtransplantation

I mycket svåra fall av lungfibros har lungtransplantation visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra patientens situation och förlänga överlevnaden. Med tanke på att väntetiderna på transplantation kan vara långa och sjukdomen kan fortskrida snabbt, bör man tidigt överväga denna behandlingsmetod.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om sarkoidos och lungfibros som är faktagranskad av Anders Eklund, professor och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset/institutet.

Sidan senast uppdaterad 2015-09-04