Inför en lungtransplantation

För att en transplantationsutredning ska påbörjas ska lungsjukdomen medföra uttalat sänkt livskvalitet och ha stor påverkan på det dagliga livet.

Först när all medicinsk och annan behandling, till exempel syrgasbehandling och emfysemkirurgi prövats och befunnits otillräcklig kan transplantation komma i fråga. Den förväntade överlevnaden utan operation ska vara mindre än två år. För att komma i fråga för utredning och en eventuell transplantation måste man vara rökfri i minst sex månader.

Utredning för lungtransplantation

Vid utredningen mäter man bland annat lung-, hjärt-, kärl- och njurfunktion samt bentäthet. Lungorna röntgas och både bröstkorg och buk undersöks med datortomografi. En mängd prover tas och tandhälsan kontrolleras eftersom en tandinfektion kan äventyra resultatet.

Vidare får du inte ha haft cancer eller annan tumörsjukdom de senaste åren. Hjärta, njurar och skelett måste vara i gott skick och man får inte missbruka alkohol eller andra droger.

Viktigt med en närstående som stöd

Innan man ställs på väntelistan ges utförlig information om själva transplantationen och eftervården. Det är viktigt att ha en närstående med under utredningen och vid informationen. Detta minskar risken för missförstånd. 

Både du och dina närstående måste vara medvetna om riskerna med ingreppet. Dessutom är en närstående ett viktigt stöd under väntetiden samt under och efter transplantationen.

I väntan på operation

Det är omöjligt att säga hur lång väntetiden blir – det kan handla om allt från dagar till år. Det är viktigt att använda tiden till att träna kroppens muskler, som ofta är försvagade efter lång tids sjukdom. Ju bättre muskulatur du har före transplantationen, desto lättare kommer du igång efteråt.  

Så går en lungtransplantation till

När lämpliga donatorslungor finns tillgängliga kallas du till sjukhuset och måste från och med detta ögonblick fasta. Du förbereds för operation samtidigt som ett läkarlag rest till donatorssjukhuset. När läkarlaget har opererat ut donatorslungorna och kirurgen gett klartecken sövs du inför transplantationen. 

Donatorslungorna transporteras i en steril plastpåse i en kylväska. Temperaturen i väskan är cirka 4 °C. I den temperaturen klarar sig lungorna i sex till tio timmar, men ju kortare tiden är, desto bättre.

Ibland använder man en så kallad ”lungbox” för att optimera eventuellt svullna och vätsketunga lungor så att de kan bli fullt funktionsdugliga och användas för transplantation.

Om endast en lunga ska bytas görs ett snitt i bröstkorgen på den aktuella sidan. Om båda lungorna ska bytas kan detta göras på olika sätt. Antingen görs ett snitt på vardera sidan om bröstkorgen, alternativt horisontellt över bröstkorgen nedanför brösten eller som ett snitt i medellinjen mitt på bröstkorgen.

Under operationen då dina lungor avlägsnas används i vissa fall, men inte alltid, en hjärt-lungmaskin. De sjuka lungorna tas bort och de nya lungorna med blodkärl och luftvägar fästs en i taget vid dina egna blodkärl och luftvägar.

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Lungtransplantation
Vetenskapligt ansvarig: Göran Dellgren, docent/överläkare, Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Uppdaterat: 2018-05-07