Inför en lungtransplantation

För att en utredning ska börjas ska lungsjukdomen medföra uttalat sänkt livskvalitet och ha stor påverkan på det dagliga livet.

Först när all medicinsk och annan behandling, till exempel syrgasbehandling och emfysemkirurgi prövats och befunnits otillräcklig kan transplantation komma i fråga. Den förväntade överlevnaden utan operation ska vara mindre än två år. För du ska komma i fråga för utredning och en eventuell operation måste du vara rökfri i minst sex månader.

Utredning för lungtransplantation

Vid utredningen mäter man bland annat lung-, hjärt-, kärl- och njurfunktion samt bentäthet. Lungorna röntgas och både bröstkorg och buk undersöks med datortomografi. En mängd prover tas och tandhälsan kontrolleras eftersom en tandinfektion kan äventyra resultatet.

Vidare får du inte ha haft cancer eller annan tumörsjukdom de senaste åren. Hjärta, njurar och skelett måste vara i gott skick och du får inte missbruka alkohol eller andra droger.

Viktigt med en närstående som stöd

Innan du ställs på väntelistan får du utförlig information om själva transplantationen och eftervården. Det är viktigt att ha en närstående med under utredningen och vid informationen. Detta minskar risken för missförstånd. 

Både du och dina närstående måste vara medvetna om riskerna med ingreppet. Dessutom är en närstående ett viktigt stöd för dig under väntetiden samt under och efter transplantationen.

I väntan på operation

Du får noggranna instruktioner av en patientkoordinator om hur kontakten ska ske i väntan på ingreppet. Du kommer också att ha samtal med både kirurg och narkosläkare.

Det är omöjligt att säga hur lång väntetiden blir – det kan handla om allt från dagar till år. Det är viktigt att använda tiden till att träna kroppens muskler, som ofta är försvagade efter lång tids sjukdom. Ju bättre muskulatur du har före transplantationen, desto lättare kommer du igång efteråt.  

Så går en lungtransplantation till

När lämpliga donatorslungor finns tillgängliga kallas du till sjukhuset och måste från och med detta ögonblick fasta. Du förbereds för operation samtidigt som ett läkarlag rest till donators sjukhuset. När läkarlaget har opererat ut donatorslungorna och kirurgen  gett klartecken till din egen klinik blir du sövd. 

Under den tid läkarlaget behöver för transporten av donatorslungorna förbereds du. Under operationen då dina lungor avlägsnas används i vissa fall, men inte alltid, en hjärt-lungmaskin.

Donatorslungorna transporteras i en steril plastpåse i en kylväska. Temperaturen i väskan är cirka 4 °c. I den temperaturen klarar sig lungorna i fyra till fem timmar. Ibland använder man en så kallad ”lungbox” för att optimera eventuellt svullna och vätsketunga lungor så att de kan bli fullt funktionsdugliga och användas för transplantation.

Om endast en lunga ska bytas görs ett snitt i bröstkorgen på den aktuella sidan. Om båda lungorna ska bytas kan detta göras på olika sätt. Antingen görs ett snitt på vardera sidan om bröstkorgen, alternativt horisontellt över bröstkorgen nedanför brösten.

De sjuka lungorna tas bort och de nya lungorna med blodkärl och luftvägar fästs en i taget vid dina egna blodkärl och luftvägar.