Lungfibros - behandling

Det finns ingen botande behandling för lungfibros utan känd orsak. Behandlingen består därför i allmänhet av rehabiliteringsprogram och bromsmediciner.

Lungrehabiliteringsprogrammen består av flera olika delar och involverar många specialister som sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister. Med hjälp av regelbunden fysisk träning går det att minska andfåddheten och med stöd av dietist kan en patient med lungfibros få råd och stöd om energirik och nyttig kost. En rökande patient med lungfibros ska förstås omedelbart också sluta röka.

Läkemedel som bromsar fibrosbildning

Det finns inga läkemedel som kan bota ärrvävnaden och återställa lungorna till ursprungligt skick. Under senare år har det utvecklats två läkemedel som bromsar fibrosbildningen och förlusten av lungfunktionen med i snitt 50 procent jämfört med placebo (verkningslös substans).

De två läkemedlen kan ges vid säkerställd IPF, om den inte är för långt framskriden. I dag ges läkemedlen var för sig, men studier som utvärderar kombinationsbehandling pågår.

Syrgas i ryggsäck vid lungfibros

Förr eller senare får alla lungfibrospatienter syrgasbehandling med hjälp av en liten grimma i näsan, först vid ansträngning och senare även vid vila. Syrgasen kan man bära med sig i en ryggsäck, vilket bidrar till att klara ansträngningar i vardagen som annars vore svåra eller omöjliga.

För patienter med snabbt fortskridande lungfibros kan lungtransplantation bli aktuellt. Patienten ska i övrigt vara vid god hälsa. Bland alla som lungtransplanteras i Sverige utgör gruppen med idiopatisk lungfibros den som ökar snabbast. Det beror troligen på att läkarna i större utsträckning remitterar dem till transplantationsutredning i tid.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om lungfibros som är faktagranskad av Magnus Sköld, professor i lungmedicin, Institutionen för Medicin vid Karolinska institutet, Solna, samt överläkare vid tema Inflammation och Infektion, Patientområde Lung- och Allergisjukdomar, patientflöde Lungvävnadssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.