KOL symtom

Det är framför allt rökare som drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). De första symtomen på sjukdomen är oftast upprepade och alltmer långvariga luftvägsinfektioner samt upphostning av slem.

Symtom KOL
  • Täta och långdragna luftvägsinfektioner
  • Hosta och upphostning av slem
  • Andnöd vid fysisk ansträngning
  • Svår trötthet som inte går över vid vila
  • Ofrivillig viktnedgång

Rökhostan, som innebär en nästan ständig hosta och slembildning, ses som ett naturligt tillstånd för många rökare. Symtomen på nedsatt lungfunktion, som trötthet och andnöd, kommer i allmänhet först senare då sjukdomen är svårare. Dålig ork även vid liten fysisk ansträngning eller till och med i vila är typiska symtom vid mer avancerad sjukdom.

Sen upptäckt av KOL
Eftersom många som har KOL är storrökare, förknippar de ofta symtomen med rökningens välkända negativa effekt på konditionen. Därför accepterar de sin dåliga ork och anpassar sig till den.

Stillsamma personer som inte sätter sin andningsförmåga på prov kan ha förlorat mer än hälften av sin andningsförmåga på grund av KOL innan sjukdomen upptäcks. När andningsförmågan sjunker ytterligare brukar dock symtomen komma ganska fort och snart bli allt värre.

När sjukdomen utvecklats till svår KOL får den karaktären av allmänsjukdom eftersom flera organ då blir påverkade, till exempel hjärta, muskler och skelett. Aptitlöshet, avmagring och muskelsvaghet är också vanligt.

Positivt med regelbunden motion vid KOL

Personer med KOL har ofta en nedsatt allmänkondition. För att minska risken för ytterligare komplikationer är det viktigt att motionera varje dag, i den takt och på det sätt man klarar av. Regelbunden motion har en gynnsam effekt på bland annat arbetsförmåga, högt blodtryck och höga blodfetter.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om KOL som är faktagranskad av Kjell Larsson, professor emeritus vid institutet för miljömedicin, lung- och luftvägsforskning, Karolinska institutet, Stockholm.