KOL riskfaktorer

För lungsjuka är det viktigt att undvika infektioner, eftersom varje infektion kan skada lungorna ytterligare. Personer med KOL – särskilt de som fortfarande röker och har hosta med slem – löper en ökad risk att drabbas av akuta luftrörsinfektioner och lunginflammation.

Bakterie- och virusinfektioner hos personer med KOL kan ge försämringsperioder (exacerbationer). Försämringen medför ökande hosta med slem som ändrar färg från vitt, grått eller ofärgat till gult eller grönt. Den drabbade känner sig sjuk och får mer andnöd än vanligt. Om även feber förekommer kan det vara ett tecken på lunginflammation. 

Ofta är det en vanlig virusförkylning som inleder försämringsperioden, men förkylningen går inte över. I stället tilltar missfärgade upphostningar. 

Om den som har KOL ofta drabbas av täta och svåra försämringar ska försiktighet iakttas vid kontakt med förkylda personer. Särskilt smittsamma är förkylda barn upp till 4–5 års ålder. 

En del försämringsperioder går över av sig själva. I svårare fall kan en vanlig förkylning (det vill säga virusinfektion) leda till en sekundär bakterieinfektion, och då behövs läkarhjälp och antibiotikabehandling. Vid virusinfektioner har antibiotika ingen effekt. 

Hos patienter med svår KOL kan försämringen bli så dramatisk att läkarhjälp måste sökas akut. Ibland blir sjukhusvård nödvändig. 

Försämringsperioder av det här slaget bidrar till sjukdomsutvecklingen. Det blir en ond spiral där patienten får nedsatt lungfunktion, mer symptom, känner mer oro och upplever sämre livskvalitet. 

Ökad risk för lunginflammation vid KOL

Vid KOL löper man också en ökad risk att få lunginflammation. I förebyggande syfte rekommenderas vaccination mot influensa och pneumokockinfektion. Influensavaccination bör göras varje år. Pneumokockvaccination upprepas efter fem år och har visat sig minska risken för allvarliga lunginflammationer.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om KOL
Vetenskapligt ansvarig: Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
Datum: 2019-09-25