KOL kräver tvärvetenskaplig forskning

Kombinationen av nya läkemedel, ökad kunskap om rökningens negativa effekt och rehabiliteringens positiva inverkan gör att många lungpatienter mår allt bättre. Nästa stora steg är att förstå hur KOL samverkar med andra sjukdomar.

Få läkemedel har haft så stor betydelse för astmapatienter som inhalationskortisonet. Även om det fortfarande finns stora grupper med svår och okontrollerad astma behöver majoriteten av astmapatienterna inte längre vistas på sjukhus.

– Läkemedelsbehandlingen vid astma har sedan 1980-talet varit exempellöst god, säger Kjell Larsson, lungläkare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm.

Behandling av KOL med inhalationskortison och roflumilast

För KOL-patienter har utvecklingen av nya läkemedel inte haft samma revolutionerande effekt, vilket framför allt beror på att KOL är en obotlig sjukdom. De delar av lungan som skadats har gått förlorade.

– Inhalationskortison och luftrörsvidgande medel har varit till stor hjälp även vid KOL. Ett annat läkemedel som inneburit ett positivt tillskott till behandlingsarsenalen vid KOL är den antiinflammatoriska substansen roflumilast. Det förhindrar och förebygger akuta försämringsperioder och lindrar därmed andningsproblemen genom en verkningsmekanism som skiljer sig från andra KOL-läkemedel.

Kopplingen mellan tobaksrökning och KOL har länge varit välkänd.

– Men på senare tid har vi också sett vikten av rehabilitering, hur oerhört viktigt det är med en bra kost, att träna upp sin muskulatur och att inte tappa i vikt. Det är kombinationen av mediciner, rökavvänjning, sjukgymnastik, nutrition och arbetsterapi som gör att KOL-patienter mår så mycket bättre i dag än tidigare.

Hur KOL samverkar med andra sjukdomar

Nästa steg är att förstå hur KOL samverkar med andra sjukdomar. Exponering för rökning ger KOL, men det ger också hjärt-kärlsjukdomar.

– Samsjukligheten med andra sjukdomar är hög. Vi vet till exempel att ledgångsreumatism kan vara kopplad till lungorna. Och vi vet att även icke-rökare kan drabbas av KOL. Det finns många överbryggande mekanismer, och tvärvetenskaplig forskning kring KOL gör att vi även kommer att få ökad förståelse för andra sjukdomar.

SCAPIS ökar kunskapen om KOL och andra lungsjukdomar

Kjell Larsson är övertygad om att SCAPIS kommer få stor betydelse för forskningen kring lungsjukdom.

– SCAPIS kommer att ge oss en bild av hur det ser ut i hela befolkningen, och ge oss en möjlighet att sortera ut olika typer av sjukdomsförlopp beroende på hur sjukdomen yttrar sig och på vilka åtgärder som vidtas. Framför allt kommer vi att se om det finns markörer som kan förklara varför KOL hos vissa individer har ett snabbt förlopp medan sjukdomen hos andra är mer godartad med en långsammare försämringstakt.