Innebär varje försämringsperiod att KOL-patienten blir sjukare?

Ett vanligt uttryck för virus- och bakterieinfektioner hos personer med KOL är så kallade exacerbationer, det vill säga tillfälliga försämringsperioder med ökande slemhosta, missfärgat, ofta gulgrönt slem och ökad andnöd. 

Försämringsperioder bidrar till sjukdomsutvecklingen. Det blir en ond spiral där patienten får nedsatt lungfunktion, mer symptom, blir mer stillasittande känner mer oro och upplever lägre livskvalitet. Detta leder till att försämringarna kommer allt tätare. Personer med KOL löper även en ökad risk att drabbas av lunginflammation och andra infektioner. Personer med KOL bör därför iaktta viss försiktighet vid kontakt med förkylda personer. 

En del försämringsperioder går över av sig själva. I svårare fall behövs läkarhjälp och behandling med kortison och antibiotika. Hos patienter med svår KOL kan försämringen bli dramatisk. Läkarhjälp måste då sökas akut. Ibland blir sjukhusvård nödvändig.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om KOL
Vetenskapligt ansvarig: Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
Datum: 2019-09-25