Hjärtklaffsjukdom symptom

Vanligtvis ger en förvärvad klaffsjukdom inga eller ringa besvär till en början, men det är inte ovanligt att en klaffsjukdom upptäcks vid en vanlig hälsokontroll i samband med att läkaren lyssnar på hjärtat med ett stetoskop.

En del personer förblir helt besvärsfria trots sin klaffsjukdom, medan andra så småningom känner av fler symptom i takt med att klaffelet förvärras. Symptomen kommer ofta smygande och det kan ta många år innan man känner av några besvär. Vanliga tecken är att man blir mer andfådd, att orken och konditionen gradvis blir sämre. Många patienter med klaffsjukdom berättar att det efter en tid kändes tungt att gå i trappor och uppförsbackar. Efter hand förvärras besvären och man känner sig allmänt trött, kan drabbas av hjärtklappning, yrsel och svimning vid måttlig ansträngning. Andra signaler är bröstsmärtor, kärlkramp, förmaksflimmer och hjärtsvikt. Om hjärtat börjar svikta kan besvären uppstå även i vila.

Olika klaffsjukdomar ger skilda symptom i varierande grad

En förträngd aortaklaff ger sällan besvär förrän förträngningen förvärras. De vanligaste symptomen är bröstsmärtor och ökad andfåddhet när man anstränger sig. När klaffen tätnar ytterligare tillkommer symptom som yrsel, svimning när man anstränger sig, kärlkramp eller hjärtsvikt. Besvären kan förvärras ganska snabbt och det är därför viktigt att en hjärtspecialist gör en utredning och att man får behandling.

Vanligtvis tar det många år innan symptomen för kroniskt läckande aortaklaff ger sig till känna. Med tiden blir man allt mer andfådd vid fysisk ansträngning, orken sinar och man kan få hjärtklappning. Det är viktigt att ett klaffläckage som ger symptom behandlas. Vänster kammare förstoras och det finns en risk att hjärtat sviktar.

Vid en bakterieinfektion i klaffen kan hjärtsvikt utvecklas snabbt, ibland inom ett dygn. Den som drabbas får ofta hög feber, frossa, påverkat medvetande, sjunkande blodtryck och snabb puls. Om det rör sig om aortadissektion, då kroppspulsåderns vägg börjar brista, kan man få svåra bröstsmärtor som strålar ut i ryggen och svårigheter att andas.

Förträngning på mitralklaffen är ett ovanligt tillstånd som utvecklas gradvis. Efter en längre tid blir man trött och allt mer andfådd vid ansträngning. Klaffsjukdomen upptäcks ibland inte förrän hjärtat drabbas av ändrad hjärtrytm, så kallat förmaksflimmer. Vänster förmak förstoras, och ibland blir man akut dålig med hjärtsviktssymptom.

De vanligaste symptomen vid läckande mitralklaff är att konditionen gradvis försämras, man orkar allt mindre och blir andfådd när man anstränger sig. Hjärtklappning kan också förekomma. Gradvis förstoras vänster förmak och vänster kammare.

Sök vårdcentral vid hjärtklappning

Symptom som trötthet, andnöd, hjärtklappning och yrsel kan vara tecken på klaffsjukdom och en undersökning bör göras av läkare på vårdcentral. Om läkaren misstänker klaffel blir man remitterad till en hjärtspecialist som gör en grundlig utredning.

Ring 112

Symptom kan också uppträda akut. Hjärtklaffarna kan skadas av hjärtinfarkt eller en aggressiv infektion. I båda fallen krävs akut behandling. Ring 112 för ambulans vid symptom som:

  • stark, tryckande eller krampartad smärta i bröstet som varar i mer än 15 minuter
  • diffus och obehaglig känsla i bröstet som varar i mer än 15 minuter
  • bröstsmärtor i kombination med andnöd, kallsvettningar eller hjärtklappning
  • plötsliga, svåra andningsbesvär i vila
  • feber i kombination med andningsbesvär
  • svimning vid ansträngning eller i vila utan uppenbar orsak
  • plötslig försämring av redan känd hjärtsjukdom

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om hjärtklaffsjukdom som är faktagranskad av Anders Jeppsson, professor och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset.