Utmaningar för hjärtforskning

Trots att kvaliteten på hjärtsjukvården ökar står vi inför många utmaningar i arbetet mot sjukdom i hjärta och kärl. En anledning är att vi blir allt äldre. En annan anledning är att vi blir allt fetare.

Hjärt-Lungfondens hjärtrapport för 2011 visar att landets sjukhus i allt högre grad uppfyller Socialstyrelsens rekommendationer på effektiv hjärtvård.

Allt fler överlever hjärtinfarkt

– Men i takt med att allt fler överlever en hjärtinfarkt blir det också allt fler som lever till hög ålder med kronisk hjärtsjukdom, såsom hjärtsvikt, vilket kraftigt kan försämra livskvaliteten. Därför behöver vi blir bättre på att behandla äldre personer, säger ordföranden i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd, professor Jan Nilsson.

Risken att dö i hjärtsjukdom ökar i utvecklingsländer

Även om utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom varit positiv i västvärlden ser bilden helt annorlunda ut i våra grannländer i öst liksom i många utvecklingsländer.

– Där ökar risken att dö av hjärt-kärlsjukdom kraftigt och vi kan se att det är kopplat till samma riskfaktorer som här, exempelvis rökning. I väst har vi begränsat möjligheten att röka, vilket gjort att tobaksindustrin – tyvärr – med stor framgång flyttat sin marknadsföring till utvecklingsländerna, säger Jan Nilsson.

Övervikt – stort globalt problem

Ett annat stort globalt problem är den explosionsartade ökningen av antalet överviktiga, vilket kan kopplas till att allt fler drabbas av typ 2-diabetes.

– Vi kan ibland få för oss att vi svenskar är ganska smala och vältränade, men vi skiljer oss faktiskt väldigt lite från exempelvis USA. Sedan har vi ju länge trott att alla som går upp i vikt förr eller senare får diabetes, vilket faktiskt inte stämmer. Vår stora utmaning här i Sverige blir därför att hitta kopplingen mellan fetma och diabetes. Om vi kan lära oss hur detta ska behandlas kan det få oerhört stor betydelse inte bara här utan över hela världen, säger Jan Nilsson.

Svensk forskning i framkant

Svensk forskning ligger i framkant på flera områden, inte minst när det gäller att hitta läkemedel som är riktade mot själva sjukdomsprocessen i kärlväggen. De mediciner som finns i dag är dock främst inriktade på att behandla riskfaktorer, såsom högt blodtryck eller höga blodfetter.

Varje år inträffar cirka 37 000 hjärtinfarkter i Sverige och år 2009, som är så långt statistiken sträcker sig, avled drygt 9 600 personer i hjärtinfarkt.

Ökad kunskap leder till minskad risk för hjärtinfarkt

Antalet avlidna har sjunkit stadigt i flera decennier och den positiva trenden har främst två förklaringar. Den ena är radikalt förbättrade och förfinade metoder för att ta hand om hjärtinfarktspatienter i den akuta vården. Den andra är att minskad rökning och sjunkande nivåer av blodfetter i befolkningen lett till att risken för att drabbas av hjärtinfarkt blivit mindre.

Båda förklaringarna har sitt ursprung i forskning, både vad gäller öppnandet av tilltäppta kärl och kunskapen om sambandet mellan olika riskfaktorer och hjärtinfarkt. Hjärt-Lungfonden strävar efter att rädda ännu fler liv och målet är att halvera dödstalen i hjärtinfarkt.

Under november och december står hjärtinfarkt i fokus för Hjärt-Lungfondens kampanjarbete. Besök www.hjart-lungfonden.se/jul för mer information.