Hur ser sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom ut?

Hos personer med diabetes finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt.

Hos personer med diabetes finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt och stroke. Båda typerna av diabetes kan leda till följdsjukdomar i kroppens små blodkärl. Högt blodsocker innebär även ökad risk för åderförfettning i de stora kärlen, något som kan leda till hjärtinfarkt eller stroke.

Vid diabetes är risken för hjärt-kärlkomplikationer särskilt hög om det finns andra riskfaktorer, som högt blodtryck och höga blodfetter. Stora befolkningsstudier visar att risken för hjärtinfarkt är två till tre gånger så stor hos personer med diabetes jämfört med personer som inte har diabetes. Vi har anledning att tro att denna riskökning är på nedåtgång i västvärlden där de preventiva insatserna är goda.