Behandling av barn med hjärtfel

Medfödda hjärtfel var ännu i mitten på 1900-talet den vanligaste dödsorsaken bland nyfödda i Sverige. Men i dag betyder inte längre hjärtfelen en alltför tidig död.

Forskningen har lett till att dagens sjukvård har en rad möjligheter att behandla olika typer av medfödda missbildningar i hjärtat hos nyfödda. Felen kan ofta rättas till genom kirurgiska ingrepp eller med hjälp av olika varianter av kateterburna behandlingar. Operationsmetoderna för de vanligaste felen i hjärtat och de stora blodkärlen är numera standardiserade och genomförs med mycket goda resultat. Barnen har god chans att bli helt återställda efter sådana operationer.

Stora hål i hjärtskiljeväggen mellan kamrarna eller förmaken tillsluts i dag rent rutinmässigt med hjälp av kirurgi. Kirurgisk korrektion gäller även för stor öppetstående ductus, svårt missbildade hjärtklaffar och passage som är totalblockerade eller blodkärl som hamnat på fel plats i hjärtat. Läkarna vill helst operera barnen så tidigt som möjligt. Numera utförs majoriteten av alla operationer på barn som är under ett år.

Kateterburen behandling

Kateterburen behandling i samband med medfödda hjärtfel är under stark utveckling. I dag kan liten och medelstor öppetstående ductus, centrala förmaksseptumdefekter och även vissa fall av kammarseptumdefekt och diverse hjärtrytmrubbningar till följd av medfödda hjärtfel behandlas med hjälp av kateter. Fördelen är att patienten slipper smärta och långa konvalescenttider efter en stor hjärtoperation där bröstkorgen öppnas. På minussidan kan nämnas att kateterburna behandlingar är ganska nya, varför mer kunskap om långsiktiga resultat och eventuella komplikationer behövs.

Stora operationer

Bland de många typer av missbildningar som kan förekomma i ett nyfött hjärta finns också sådana som kräver mycket komplicerade kirurgiska ingrepp. Operationer i dessa fall blir stora, ibland måste de göras i flera omgångar, och barnen kan tvingas leva med något fysiskt handikapp som hämmar livskvaliteten.

Hjärttransplantation av barn

Det finns också medfödda missbildningar som är så svåra att de inte går att operera. I dessa fall återstår bara medicinering eller transplantation. Hjärttransplantation på barn är dock ovanligt i Sverige och hjärt-lungtransplantation ännu ovanligare, främst på grund av bristen på organ av rätt storlek. Tillgången på små organ är mycket dålig i hela Europa.

Barn som sätts upp på väntelistan för hjärttransplantation har antingen en hjärtmissbildning omöjlig att operera, eller ett tidigare opererat hjärtfel som förvärrats på något sätt, till exempel genom en nedsatt kammarfunktion eller ickefungerande hjärtklaffar.

Medicinering

Medfödda hjärtmuskelsjukdomar, kardiomyopatier, som upptäcks tidigt behandlas i regel med en rad hjärtmediciner. Vid dilaterad kardiomyopati är hjärtat både försvagat och förstorat och behöver hjärtstärkande preparat. I lyckosamma fall kan läkemedlen ta bort symptomen helt.

Texten är faktagranskad av docent Jan Sunnegårdh, verksamhetschef på Barnhjärtsjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset.