Aneurysm - att leva med aneurysm

Som patient med aneurysm följs man upp med noggranna kontroller. Förutom regelbundna ultraljudsundersökningar erbjuds även samtal, råd och stöd.

Ett aneurysm på stora kroppspulsådern med en diameter på 30 millimeter eller mer definieras som bukaortaaneurysm. Majoriteten av patienter med aneurysm har små aneurysm som inte ska behandlas skyndsamt, utan erbjuds regelbundna kontroller, vanligen med ultraljudsmätningar av aortas storlek.

Denna grupp med personer följs oftast vid en kärlkirurgisk enhet. Är aneurysmet större är 55 millimeter överväger man en kärlkirurgisk behandling efter en bedömning av patientens allmänna situation och sjuklighet. För kvinnor övervägs vanligen behandling vid en mindre maximal diameter.

Inom screeningen hittas varje år cirka 600 män med aneurysm i buken, av dessa kommer omkring 40 procent erbjudas behandling inom fem år på grund av att aneurysmet vuxit.

Små aneurysm är ofarliga

Vissheten om att man har ett aneurysm på stora kroppspulsådern kan för en del kännas psykologiskt betungande. Andra kan uppleva det som en trygghet att bli kallad till regelbundna kontroller.

Inom sjukvården är man medveten om att ett besked om aneurysm kan väcka oro hos både patient och anhöriga. Bedömningen grundar sig dock på att små aneurysm är ofarliga och att riskerna vid en operation alltid måste vägas mot det resultat man förväntar sig. Både statistik och erfarenhet visar att det är säkrare för patienten att avvakta med en operation tills aneurysmet uppnått en större diameter.

Inom sjukvården eftersträvar man att ge patienten grundlig och lättförstådd information om hur det är att leva med ett aneurysm på stora kroppspulsådern. Som patient följs man upp med noggranna kontroller som inbegriper regelbundna ultraljudsundersökningar, samtal, råd och stöd.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Aortasjukdomar
Vetenskapligt ansvarig: Rebecka Hultgren, docent/överläkare vid Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterat: 2018-05-07