Aneurysm - leva med aneurysm

Personer med aneurysm följs upp med noggranna kontroller hos läkare.

Inom sjukvården eftersträvar man att ge patienten grundlig och lättförstådd information om hur det är att leva med en bråckbildning på stora kroppspulsådern. Som patient följs man upp med noggranna kontroller hos läkaren som inbegriper regelbundna ultraljudsundersökningar, läkarsamtal, råd och stöd.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om aortaaneurysm som är faktagranskad av Per Eriksson, professor i kardiovaskulär medicin, Karolinska institutet.