Aneurysm behandling

Av alla dem som kommer in till sjukhuset akut för brustet bukaortaaneurysm överlever cirka hälften operationen. Patienten förbereds därför så snabbt som möjligt för kirurgisk behandling och opereras därefter akut.

På sjukhuset tar läkarna snabbt reda på hur patientens allmäntillstånd är. Om patienten har förlorat medvetandet men fortfarande visar livstecken finns sällan eller aldrig tid för en djupare utredning.

Misstänker läkaren aortadissektion typ A, den mycket allvarliga form då bristningen i kärlväggen leder mot hjärtat, finns heller ingen tid att avvakta. Hälften av dem som drabbas hinner aldrig till sjukhus, men upptäcks dissektionen i tid opereras man som patient akut för att förhindra svåra skador på aortaklaff och i hjärtat.

Vid typ B-dissektion övervägs operation om det finns risk för att aorta brister eller att skadan bidrar till att blodtillförseln till andra organ hämmas. Annars behandlas man som patient med smärtstillande och blodtryckssänkande medicinering på
intensivavdelning.

Om patienten fortfarande är kontaktbar och kan svara på frågor försöker man ta reda på hur smärtorna känns och var de är lokaliserade, allt för att få en snabb bedömning av hur allvarligt tillståndet är. När det bedöms som tidsmässigt möjligt har läkarna, beroende på sjukhus, flera utredningsmetoder att ta till:

  • Röntgen, som kan ge bilder på aorta både i bröstkorgsområdet och i buken.
  • Ekokardiografi, en ultraljudmetod som används för att utvärdera hjärtats funktion, exempelvis aortaklaffen.
  • Datortomografi med kontrast – datoriserad skiktröntgen som tillsammans med kontrastvätska ger mycket detaljerade bilder av stora kroppspulsådern.
  • Aortografi, kontraströntgenundersökning av stora kroppspulsådern kan eventuellt användas för att fastställa utbredningen av bråckbildningen.

Operation av aortabråck

Vid bukaortaaneurysm och bråckbildning i aorta descendens lagar man den skadade delen av kärlet med en konstgjord blodåder, så kallad kärlgraft. Vid hotande bristning av aorta – eller om en bristning redan har skett – kan kärlkirurgerna i dag välja mellan två olika operationsmetoder.

Den ena är en öppen traditionell operation som är omfattande och innebär att bröstkorgen och/eller buken öppnas. Detta kan vara nödvändigt för att kirurgen ska få en god överblick över skadan på aorta.

Den andra, modernare, metoden kallas endovaskulär operation, som innebär att ingreppet görs via en pulsåder i ljumsken. Den här typen av operation kan dock inte utföras på alla patienter och detta beror vanligtvis på de anatomiska förutsättningarna. Om aorta är mycket slingrig eller om de blodkärl som används är för smala så att man inte kan föra in hylsan som innehåller kärlgraftet kan den endovasulära metoden inte användas.

Operationen vid aortadissektion typ A är alltid öppen och utförs av hjärt kärlkirurger vid en thoraxklinik. Det sjuka partiet i stora kroppspulsådern ersätts av ett kärlgraft. I vissa fall behöver aortaklaffen lagas eller ersättas med en konstgjord klaffprotes.

Återhämtning och komplikationer vid aortabråck

Efter en akut operation är patienten ofta mycket medtagen. Intensivvård och smärtlindring krävs efter en öppen operation. I de fall ett bukaortaaneurysm har brustit och kirurgenhar valt endovaskulär operation blir vårdtiden ofta lång. Det blod som har läckt ut i buken skapar ett extra tryck i buken som måste åtgärdas. Efter kirurgiska ingrepp finns alltid en risk att oförutsedda komplikationer tillstöter. Det gäller i synnerhet operationer som har utförts akut på grund av ett livshotande sjukdomstillstånd.

Några kända komplikationer som blodpropp och lunginflammation försöker vårdpersonalen minimera genom att få den nyopererade patienten att så snart som möjligt sitta eller stå upp vid sängkanten. Efter någon dag får man försöka röra på sig genom att gå. Det är oerhört viktigt att blodcirkulationen, som i vissa fall har varit avstängd under operationen, kommer i gång. Man bör även undvika att ligga för mycket i sjukhussängen eftersom lungorna då pressas ihop och andningen försämras.

Sjukvårdspersonalen ser också till att patienten ganska snart efter operationen dricker och äter något. Stora kroppspulsådern ligger dold bakom många organ i kroppen, bland annat tarmarna, och i de fall kirurgen har varit tvungen att flytta på dem under operationen är det viktigt att kroppens alla funktioner kommer igång.

Efter operationen kan det ta upp till några månader innan man har återhämtat sig helt. Takten är individuell, mycket beroende på ålder och allmänt hälsotillstånd. Efter en endovaskulär operation blir man kallad till uppföljningar, vanligtvis under resten av sin livstid. Anledningen är att läkaren vill kontrollera att den konstgjorda blodådern, kärlgraftet, sitter stabilt.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om aortaaneurysm som är faktagranskad av Per Eriksson, professor i kardiovaskulär medicin, Karolinska institutet.